- فدا - نړۍ او ټیکنالوژي

  • 2021-12-31Fecha de colección
  • 2022-02-15Actualizado
 - فدا - نړۍ او ټیکنالوژي
  • Dirección web:www.fida.af
  • Servidor IP:43.229.161.4
  • Descripción del lugar:فدا - له نړۍ او ټیکنالوژۍ خبر شئ

nombre de dominio:www.fida.afValuación

acerca de 5000~500000

nombre de dominio:www.fida.affluir

35

nombre de dominio:www.fida.afBueno o malo

Fama y riqueza. Prosperidad y riqueza Ji

sitio web: - فدا - نړۍ او ټیکنالوژيPesos

4

sitio web: - فدا - نړۍ او ټیکنالوژيIP

43.229.161.4

sitio web: - فدا - نړۍ او ټیکنالوژيcontenido

-فدا-نړۍاوټیکنالوژي window.fbAsyncInit=function(){FB.init({xfbml:true,version:'v6.0'});};(function(d,s,id){varjs,fjs=d.getElementsByTName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='connect.facebook.net/en_US/sdk/xfbml.customerchat.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk')); window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-V6P65YWTLW'); کور خبرونه کمپیوټر موبایل آیفون انډرایډ ونپلس څنګهکولایشو؟ ښوونې ټولنيزېرسنۍ فېسبوک ټویټر یوټیوب دننهکیدل ګډون کور خبرونه کمپیوټر موبایل ټول آیفون انډرایډ ونپلس څنګهکولایشو؟ ښوونې ټولنيزېرسنۍ ټول فېسبوک ټویټر - فدا - نړۍ او ټیکنالوژي یوټیوب دننهکیدل ګډون موبایل ځیرکموبایلونهجراثیمجذبوي فدامحمدرحمانی  اپریل5,2020 0 1010 خبرونه فيسبوکدآيفونکاروونکيتعقيبوي فدامحمدرحمانی  اپریل6,2020 0 1112 څنګهکولایشو؟ څنګهکولایشوچۍخپلانډرایډموبایلدخپلغږپهواسطهادارهکړو؟ فدامحمدرحمانی  اپریل8,2020 0 1582 خبرونه څنګهيوهيکرلهايپلکمپنۍ$ترلاسهکړل؟ فدامحمدرحمانی  اپریل9,2020 0 1587 فېسبوک فېسبوکدزوجینولپارهنويدچیټاپلیکیشنجوړکړ فدامحمدرحمانی  اپریل9,2020 0 1783 انډرایډ آياغواړئچېخپللګښتونهاومصارفموکنټرولکړئ؟ فدامحمدرحمانی  اپریل11,2020 0 1356 انډرایډ آياستاسوانډرايډموبايلتهخپلسرياعلاناتراځي؟ فدامحمدرحمانی  اپریل11,2020 0 1416 خبرونه ایرانیانودنړیوالروغتیاییسازمانایمیلونههیککړي فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1320 ښوونې څنګهکولیشوچېدفيسبوکپروفايلګارډفعالکړو؟ فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 2160 خبرونه مېټاورسMeterseڅهشیدی؟ فدامحمدرحمانی  جنوری9,2022 0 530 فېسبوک فيسبوکمسينجرهمدسنپچټپهڅېردسکرينشاټنوټيفيکيشن... فدامحمدرحمانی  جنوری29,2022 0 383 دفیسبوکمیسنجردنړیوالکوډکولو(end-to-endencryption)ځانګړتیاوېفعالويلکهدسکرینشاټکشفکول،دپیغامعکسالعملونه،اوټایپ... نورولولئ انډرایډ دBRATAمالوېرستاسېمعلوماتغلاکوي فدامحمدرحمانی  جنوری29,2022 0 466 دBRATAانډرایډمالویرکولیشيستاسوسمارټفونفارمټکړياوستاسوشخصيمعلوماتغلاکړي نورولولئ (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({}); خبرونه مېټاورسMeterseڅهشیدی؟ فدامحمدرحمانی  جنوری9,2022 0 530 میټاورسپهبلاکچینایکوسیستمکېدنهبدلیدونکيټوکنونو(NFTs)وروستيخپریدواومیټاتهدفیسبوکنومبدلېدولهاملهعامهپوهاویترلاسه... نورولولئ آیفون آیفونکمپنۍنویموبایلدiPhoneSE2020پهنومبازار... فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1490 نورولولئ ونپلس دOnePlus8Proموبایلونهبازارتهوړاندېشول فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1272 نورولولئ خبرونه اوسکولیشئدموبایلپهسکایپکېخپلسکرینشییرکړئ فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1162 نورولولئ خبرونه یوټیوبدټیکټاکپهڅیراپلیکیشنراباسي فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1835 نورولولئ ښوونې څنګهکولیشوچېدفيسبوکپروفايلګارډفعالکړو؟ فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 2160 نورولولئ - فدا - نړۍ او ټیکنالوژي خبرونه اوسیووټساپپهدوهموبایلونوکېکارولیشئ فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1643 نورولولئ فېسبوک فیسبوکدکمپیوټرلپارهمسینجربازارتهوړاندېکړ فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1601 نورولولئ فېسبوک فیسبوکدQuiteModeپهنومنوېطرحوړاندېکوي فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1323 نورولولئ خبرونه ایرانیانودنړیوالروغتیاییسازمانایمیلونههیککړي فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1320 نورولولئ 123› مشهورېلیکنې څنګهکولیشوچېدفيسبوکپروفايلګارډفعالکړو؟فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 2160 هاټسټارHotStarکاریالدکریکټیواځینیکاریالفدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1979 یوټیوبدټیکټاکپهڅیراپلیکیشنراباسيفدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1835 فېسبوکدزوجینولپارهنويدچیټاپلیکیشنجوړکړفدامحمدرحمانی  اپریل9,2020 0 1783 اوسیووټساپپهدوهموبایلونوکېکارولیشئفدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1643 OurPicks انډرایډ دBRATAمالوېرستاسېمعلوماتغلاکوي فدامحمدرحمانی  جنوری29,2022 0 466 څانګې خبرونه(7) کمپیوټر(0) موبایل(12) آیفون(2) انډرایډ(6) ونپلس(1) څنګهکولایشو؟(1) ښوونې(1) ټولنيزېرسنۍ(4) فېسبوک(4) ټویټر(0) یوټیوب(0) نورېلیکنې فېسبوک فيسبوکمسينجرهمدسنپچټپهڅېردسکرينشاټنوټيفيکيشنفعالوي آیفون دمغزوروزلولپارهدiPhoneغورهکاریالونه - فدا - نړۍ او ټیکنالوژي انډرایډ آیاغواړئچېدآیفونکاریالونه(اپلیکیشنې)پهانډرایډموبایلکېوکاروئ؟ موبایل وایفونWiPhoneدهیکرانوځانګړیتیلیفون آیفون آیفونکمپنۍنویموبایلدiPhoneSE2020پهنومبازارتهوړاندېکړ ټاګونهMeterseاقتصادوټساپمسینجرونپلسپروامنیتونپلسکمپیوټرMessengerآیفونBRATAايپلیوټیوبموبایلهیک زمونږپهاړه نورېلیکنې هاټسټارHotStarکاریالدکریکټیواځینیکاریال دوهغورهاپلیکېشنېچېتاسېپکېلهملګروسرهیوځایفلمونه... څنګهکولایشوچۍخپلانډرایډموبایلدخپلغږپهواسطهاداره... ټولنیزېرسنۍ پهزړهپوريشیاناوتازهمعلوماتترلاسهکولولپارهدلتهګډونوکړئ! ګډونوکړئ ©ThissiteisownedandoperatedbyFidaMuhammad Terms&Conditions Contact

Sitio: - فدا - نړۍ او ټیکنالوژيReporte

Si hay una infracción del sitio, haga clic en InformarReporte

Información recomendada

Sitio recomendado