News-Karkhana

  • 2022-01-06Fecha de colección
  • 2022-02-15Actualizado
News-Karkhana

nombre de dominio:www.newskarkhana.comValuación

acerca de 1000~20000

nombre de dominio:www.newskarkhana.comfluir

28

nombre de dominio:www.newskarkhana.comBueno o malo

Gran espectáculo. Puede tener éxito Ji una prosperidad y una decadencia. trabajo en vano

sitio web:News-Karkhana Pesos

2

sitio web:News-Karkhana IP

202.51.1.164

sitio web:News-Karkhana contenido

NewsKarkhana-TheLargestPrivateNewsencyOfNepalbody{font-family:'Inter',sans-serif;}Sun,16Jun202420:43pmLoginRegisterHomeAboutUsOurServicesTerms&ConditionsContactUsDemandContactRadioStationsMediaLinksHomeAboutUsOurServicesTerms&ConditionsContactUsDemandContactRadioStationsभर्खरैराजनीति32minutesoसंवैधानिकपरिषदकोबैठक:निर्वाचनआयुक्तमाप्रधानसिफारिशखेल45minutesoक्रिकेटखेलाडीसहितअन्तर्राष्ट्रियपदकप्राप्तगर्नेखेलाडीलाईनगदपुरस्कारप्रदानराजनीति2hoursoसंवैधानिकपरिषद्कोबैठकजारीजीवनशैली1houroसामाजिकसम्बन्धजोड्नछिमेकीसँगकोसंवादबढाउनसुझावराजनीति1houroबजेटलेमन्दीतर्फउन्मुखअर्थतन्त्रलाईसुधार्नसक्दैन-पशुपतिसमशेरजबराराजनीति2hoursoसामाजिकसुरक्षाभत्तालिनराष्ट्रियपरिचयपत्रअनिवार्यविरुद्धसर्वोच्चमारिटदायरकाठमाडौँमाएकदिनेचिनियाँउच्चशैक्षिकप्रदर्शनीहुदैकाठमाडौँ।काठमाडौँमाचिनियाँउNews-Karkhana च्चशैक्षिकप्रदर्शनीहुनेभएकोछ।नेपालस्थितचिनियाँराजदूतावाससँगकोसहकार्यमानेपालचीनसांस्कृतिकतथाशैक्षिकपरिषद्लेकाठमाडौँकोबौद्धस्थितहोटलहायातमाअसार४गतेमंगलबारएकदिनेचिनियाँउच्चशैक्षिकप्रदर्शनीकोआयोजनाहुनेभएकोहो।यसशैक्षिकप्रदर्शनीमाइन्जिनियरिङ,चिकित्साशास्त्र,भाषा,संस्कृति,वाणिज्य,विज्ञानतथा३१वटाचिनियाविश्वविद्यालयतथाकलेजहरूलेभागलिनेनेपालचीनसांस्कृतिकतथाशैक्षिकपरिषद्लेजानकारीदिएकोछ।यसशैक्षिकप्रदर्शनीमाचीनकाविभिन्नशहरहरूमारहेकाचीनरविश्वमैअब्बलठहरिएका३१वटैविश्वविद्यालयकास्टलहरूरहनेछन्।तीप्रत्येकस्टलहरूमानेपालीविद्यार्थीरतिनकाअभिभावकहरूलाईविस्तृतरूपमाचीनमाअध्ययनगर्दाहुनेफाइदा,विश्वविद्यालयलेउपलब्धगराउनेछात्रवृत्तिलगायतकाविभिन्नविषयहरूमाविज्ञहरूलेजानकारीदिनेबताइएकोछ।असार४गतेमंगलवारबिहान९:३०बजेउपप्रधानतथापरराष्ट्रमन्त्रीनारायणकाजीश्रेष्ठरनेपालकालागिचिनियाँराजदूतचेनसोङलेसंयुक्तरूपमाउद्घाटनगर्नेभएकाछन्।सोअवसरमानेपालसरकारकाउच्चपदस्थअधिकारीहरू,नेपालस्थितचिनियाँराजदूतावासकाउच्चअधिकारीहरू,शिक्षाविद्,विभिन्नविश्वविद्यालयकाउच्चअधिकारीहरूलगायतकोउपस्थितिरहनेछ।निःशुल्कप्रवेशकोव्यवस्थामिलाइएकोसोशैक्षिकप्रदर्शनीमासहभागीभइआफ्नाछोराछोरीहरूकोउच्चशिक्षाकाबारेमाआवश्यकपरामर्शलिनहामीअभिभावकहरूलाईअनुरोधगरिएकोछ। नेपालरचीनबीचऐतिहासिककालदेखिनैप्रगाढसम्बन्धरहँदैआएकोछ।चीनकामहानभिक्षुनेपालीराजकुमारीभृकुटीरकलाकारअरनिकोकोचीनकोराजधानीपैचिङलगायतकाविभिन्नक्षेत्रहरूकोभ्रमणरतत्कालिनतिब्बतीराजकुमारसँगराजकुमारीभृकुटीकोवैवाहिकसम्बन्धलेजोडिएकोहामीदुईदेशबीचकोसम्बन्धदिनानुदिनअझबलियो,सुमधुररघनिष्ठहुँदैगएकोछ।सन्१९५५अगस्त१कादिनदुईमुलुकबीचकुटनीतिकसम्बन्धस्थापनाभएपछिहामीबीचकोस्थापनाभएकोझण्डैसातदशककोअवधिमादुबैदेशकाउच्चनेताहरूकोएकअर्कादेशमानियमितरूपमाभइरहेकोभ्रमणलेआपसीहितकाविविधविषयहरूलाईउजागरगर्दैसहयोगकाक्षेत्रहरूअव्यापकबनाउनेकार्यहुँदैआएकोछ।सन्१९७९माचीनकावरिष्ठनेतातङस्याओफिङकोनेतृत्वमाचीनकोढोकाविश्वकालागिखुलेपछिखुलापनको४५वर्षकोअवधिमाचीनलेचौतर्फीरूपमाहासिलगरेकाउपलब्धिहरूलाईएकअसलछिमेकीकोनातालेनेपाललेनजिकबाटनियालिरहेकोछभनेपछिल्लादिनहरूमानेपालरचीनबीचकोसम्बन्धलाईजनस्तरसम्मअभिवृद्धिगर्नविभिन्नप्रयासहरूभइरहेकाछन्।नेपालकोभौतिकपूर्वाधारविकासमामहत्त्वपूर्णसहयोगगर्दैआएकोचीनलेनेपालकोशैक्षिकतथाप्राविधिकक्षेत्रकोविकासमापनिअहंभूमिकानिर्वाहगर्दैआएकोछ।विश्वकोदोश्रोठूलोअर्थतन्त्ररउदाउँदोआर्थिकमहाशक्तिकोहैसियतलेपनिपछिल्लोसमयमाचीनलाईबुझ्नखोज्नेरचीनमाविभिन्नविषयमाप्राविधिकशिक्षाअध्ययनगर्नजानेनेपालीविद्यार्थीहरूकोसंख्यापनिबढिरहेकोछ।त्यसैगरीविशिष्ठनेपालीसंस्कृतिकोअध्ययनरनेपालकाविश्वप्रशिद्धपर्यटकीयक्षेत्रकोभ्रमणमाआउनेचिनियाँहरूकोसंख्यापनिदिनानुदिनबढिरहेकोछ।यसरीहेर्दायीदुवैमुलुकहरूबीचविगतकेहीवर्षदेखिजनस्तरकोसम्बन्धअझहराभरारविकसितहुँदैआएकोपाइन्छ।दशकौंदेखिचीनलाईनेपालीमाझचिनाउनेरनेपाललाईचिनियाँहरूमाझपरिचितगराउनेउद्देश्यलेसमयसमयमाएकअर्कादेशमासांस्कृतिकतथाशैक्षिकप्रदर्शनीहरूहुँदैआएकाछन्भनेयस्ताप्रदर्शनीहरूमासर्वसाधारणलेगहिरोरुचीराख्नेगरेकाछन्।नेपालचीनसांस्कृतिकतथाशैक्षिकपरिषद्जनवादीगणतन्त्रचीनबाटविभिन्नविषयमास्नातकचीनकोशिक्षामन्त्रालय,नेपालस्थितचिनियाँराजदूतावासकोसहयोगमानेपालचीनसांस्कृतिकगरेकानेपालीविद्वानरपेशाकर्मीहरूकोमैत्रीसंस्थाहो।चीनछात्रवृत्तिपरिषद्,जनवादीगणतन्त्रतथाशैक्षिकपरिषद्लेडेढदशकभन्दालामोसमयदेखिचिनियाँशैक्षिकमेलासफलतापूर्वकआयोजनागर्दैआएकोछ।पहिलोचिनियाँशैक्षिकप्रदर्शनीसन्२००३माआयोजनागरिएपछिप्रत्येकवर्षप्रदर्शनीमासहभागीहुनेहरूकोसंख्याबढ्दैगइरहेकोछभनेचीनमाअध्ययनगर्नजानेनेपालीविद्यार्थीहरूकोसंख्यापनिबढिरहेकोछ।चीनमाअध्ययनगरीफर्किएकादक्षतथाउच्चस्तरीयजनशक्तिलेविभिन्नक्षेत्रमाकामगर्दैराष्ट्रनिर्माणमाठूलोयोगदानपुऱ्याइरहेकाछन्।पछिल्लोजानकारीअनुसारचीनमा१६०वटादेशका५लाखविद्यार्थीहरूविभिन्नविषयमाअध्ययनरतछन्।प्रत्येकवर्षचीनसरकारलेनेपालसरकारलाईविभिन्नविषयमा२००वटाभन्दाबढीछात्रवृत्तिप्रदानगर्दैआएकोछ।पछिल्लादिनमासरकारीछात्रवृत्तिविद्यार्थीबाहेकसेल्फफाइनान्सकाविद्यार्थीकोसंख्यादिनप्रतिदिनबढ्दैगएकोछ।यसैलाईमध्यनजरगर्दैहरेकवर्षयस्तोप्रदर्शनीआयोजनागर्दैआएकोछ। रौतहटमाअख्तियारआतंकचल्यो:जनप्रतिनिधिसञ्जयमिश्रारौतहट-पछिल्लोसमयरौतहटकास्थानीयतहमाअख्तियारदुरुपयोगअनुसन्धानकोनाममाआतंकफैलिएकोजनप्रतिनिधिहरूलेगुनासोगरेकाछन्।रौतहटकोदुर्गाभगवतीगाउँपालिकास्थितआयोजितकार्यक्रममाशुक्रबारअधिकांशजनप्रतिनिधित्यस्तोगुनासोगरेकाहुन्।कार्यक्रममाअख्तियारदुरुपयोगअनुसन्धानहेटौंडाकोकार्यकेत्रअन्तर्गतसबैभन्दाबढीमुद्दापर्नेदोस्रोजिल्लाकोरुपमारौतहटरहेकोबताइएकोछ।अख्तियारहेटौंडाअन्तर्गत१२जिल्लामध्येसबभन्दाबढीमुद्दापर्नेजिल्लाकोरूपमाबारारहेकोछभनेरौतहटदोस्रोस्थानमारहेकोछ।तराई-विकासतथासञ्चारकेन्द्रकाठमाडौंकोआयोजनातथाजिल्लाप्रशासनकार्यालयरौतहटकोसमन्वयमास्थानीयशुक्रबारदुर्गाभगवतीगाउँपालिकामाआयोजित‘सुशासनरसेवाप्रवाहमास्थानीयतहकोभूमिका’विषयककार्यक्रमकाउक्तकुराप्रकाशमाआएकोहो।कार्यक्रमकाप्रमुखअतिथिउपमहालेखापरीक्षकपदमबहादुरपौडेललेविश्वआर्थिकमन्दीबाटगुज्रिरहेकोअवस्थामासबैलेआ-आफ्नोदायित्वसम्झेरराज्यकोउद्देश्यपूरागर्नुपर्नेजिम्मेवारीबोधगराएकाछन्।स्थानीयतहकाराम्राकार्यहरूप्रचार-प्रसारमाल्याउनुपर्नेबताएकाथिए।देशमाहाल११खर्बरुपैयाँबेरुजुरहेकोछ।देशकोबजेटबराबरकोबेरुजुफर्छ्यौटगर्नुपर्नेमात्यसोनहुँदाउनलेचिन्ताव्यक्तगरेकाथिए।७५३स्थानीयतहमध्ये७४८स्थानीयतहमा३१अर्बरुपैयाँबेरुजुरहेकोबताए।देशको४८स्थानीयतहलेवार्षिकबजेटऐनकानुनपारितनगरेरैचलाउँदैआएकोजिकिरगरेकाथिए।२८०स्थानीयतहलेगतआर्थिकवर्षकोबक्यौतारकमदिएरचालुआर्थिकवर्षकोबजेटसकाएकोउप-महालेखापरीक्षकपौडेललेबताए।मधेशप्रदेशमा६५अर्बरुपैयाँबेरुजुरहेकोउनलेजानकारीगराएकाथिए।४०हजारदरबन्दीमाहाल१४हजारपदरिक्तरहेकलेअधिकांशस्थानीयतहमाकरारकर्मचारीकैभरमा सेवाप्रवाहभइरहेकोछ।अख्तियारदुरुपयोगअनुसन्धानआयोगहेटौंडाकाउपसचिवसुरेन्द्रघिमिरेले१२जिल्लामध्येसबैभन्दाबढीबाराजिल्लाको७४४मुद्दापरेकोछभनेदोस्रोस्थानमारहेकोरौतहटको६२८मुद्दापरेकोबताएकाछन्।आयोगकोकार्यालयमागतवैशाखमसान्तसम्मकुल२७सय७१मुद्दापरेको,जसमध्ये१५९९छानबिनभएरफर्छ्यौटभइसकेकोतथा११७२मुद्दाबाँकीरहेकोउपसचिवघिमिरेलेबताएकाथिए।त्यस्तै,रौतहटको६२८मुद्दामध्ये२५०फर्छ्यौटभइसकेकोउनलेजानकारीदिएकाथिए।आयोगमाउजुरीपर्दाछानबिनदाबीसत्यहोकिहोइनस्थलगतनिरीक्षणगरीप्रमाणकोआधारमाछानबिनगरिन्छ।तथ्यलाईटेकेरकार्यालयप्रमुखकोसल्लाहअनुसारमुद्दाअघिबढाउनविशेषअदालतमाआरोपपत्रदर्तागर्नेरविशेषअदालतकोफैसलाअनुसारहुनेगरेकोउपसचिवघिमिरेलेबताए।मुद्दाकोअन्तिमसुनुवाईसर्वोच्चअदालतमाहुनेगरेकोव्यवस्थागरिएकोछ।कार्यक्रममागौरनगरपालिकाकानगरप्रमुखशम्भुसाहलेस्थानीयतहमाकामगर्नेकर्मचारीहरूमाअख्तियारदुरुपयोगअनुसन्धानआयोगभयव्याप्तरहेकोहुँदासमयमाकामगराउनयहाँनिकैचुनौतीपूर्णरहेकोबताए।अनावश्यकरूपमाउजुरीगर्नेपरिपाटीबाटविकासनिर्माणकोकार्यमाशिथिलताआएकोउनलेगुनासोगरे।गरुडानगरपालिकाकामेयरकन्थमणिजैसवाललेजिल्लाकोलागिपालिकाकोलागिकार्यक्रमऐतिहासिकभएकोबताउँदैरौतहटमागलतसाथैसहीलाईपनिउजुरीदिएरहैरानपारेकोबताए।मेयरलाईहरेसगर्न,असफलगराउन,सहीकामलाईजानीजानीदुःखदिनेलाईसमात्नुपर्नेमागगरेकाथिए।प्रमुखजिल्लाअधिकारीहिरालालरेग्मीलेराज्यद्वाराप्रदत्तगरिएकाहकअधिकारकोसहीरूपमाप्रयोगगरेरआमसेवाग्राहीलाईनिष्पक्षरुपमासेवाप्रवाहगर्नुपर्नेमाजोडदिए।गलतगर्नेलाईनिरुत्साहितगर्नेनिकायहरूछँदैछन्तरपाएकोजिम्मेवारीलाईसहीरूपमाबहनगर्दाउजुरीबाटकेहीफरकनपर्नेस्पष्टपारे।दुर्गाभगवतीगाउँपालिकाकाअध्यक्षशम्भुकुमारसिंहकोसभापतित्वमाकार्यक्रममासञ्चारकर्मीप्रभातकुमारझा,दुर्गाभगवतीगाउँपालिकाकाप्रमुखप्रशासकीयअधिकृतपरमानन्दपाठकलगायतस्थानीयतहकाप्रमुखप्रशासकीयअधिकृतहरूलेआ-आफ्नासुझावएवम्कामकोसिलसिलामाआइपर्नेअप्ठ्याराअवस्थासम्बन्धीजानकारीराखेकोतराई-विकासतथासञ्चारकेन्द्रकाअध्यक्षगोविन्दप्रसादचौंलागाईजानकारीगराए।कार्यक्रममादुर्गाभगवतीकीउपाध्यक्षशिलादेवी,प्रमुखप्रशासकीयअधिकृतप्रलवकायस्थ,इशनाथकाप्रमुखप्रशासकीयअधिकृतरविन्द्रझा,बौधीमाइकोप्रमुखप्रशासकीयअधिकृतप्रमोदयादव,कटहरियाकाप्रमुखप्रशासकीयअधिकृतसुरेन्द्रप्रधान,अधिकृतदेवनाथयादवसहितनेपालप्रहरीकाएसपीदिलीपघिमिरे,सशस्त्रप्रहरीकाएसपीविक्रमहुमागाईंलगायतकासुरक्षानिकायकाप्रतिनिधिसहितविभिन्नक्षेत्रकाप्रतिनिधिहरूकोउपस्थितिरहेकोथियो।लागुऔषधबारेप्रभुसाहकोप्रश्न-संलग्नव्यक्तिमार्फतफेरिबजारपठाउनेठूलोव्यापारतहोइन?रौतहट-आमजनतापार्टी(आजपा)अध्यक्षएवम्सांसदप्रभुसाहलेलागुऔषधदुर्व्यसनीनियन्त्रणबारेउपप्रधानतथागृहमन्त्रीरविलामिछानेकोजवाफमागगरेकाछन्।लाखौंयुवाहरूलागुऔषधदुव्र्यसनीमापरेकोतरत्यसलाईनियन्त्रणगर्नसरकारअसफलभएकोटिप्पणीउनकोछ।बिहीबारप्रतिनिधिसभाकोबैठकमाविशेषसमयमाबोल्दैसांसदसाहलेनेपालकालाखौंयुवालागुऔषधदुर्व्यसनमापरेकोतरयसकोनियन्त्रणसरकारलेगर्ननसकेकोहोकिनियन्त्रणगर्नेगरीकामनगरेकोहोभन्नेआशंकासमेतव्यक्तगरे।‘लागुऔषधकोस्रोतकेहो?समातिएकोनष्टगरिएकोभनिन्छ।नष्टगरिएकोभएकहाँभएकोछ?कतैयोरिसाइक्लिङतभइरहेकोछैन?समात्नमासंलग्नव्यक्तिमार्फतफेरिमार्केटमापठाउनेरयसमाठूलोव्यापारतभइरहेकोछैन?यसकोवास्तविकताबारेअवगतगराउनमागगर्नचाहन्छु,’साहलेभने,‘यसविषयमागृहमन्त्रीलेजवाफदिनुपर्छ।संसदलाईजानकारीगराउनुपर्छ।’लागुऔषधकोदुर्व्यसनीलेकलिलाबालबालिकाकोभविष्यसँगव्यक्ति,घरपरिवार,समाजरराष्ट्रलाईनकारात्मकअसरपरिरहेकोबताउँदैउनलेकानुनलेप्रतिबन्धितगरेकोलागुऔषधखुलेआमरूपमाबेचबिखनभइरहेकोभन्दैसरकारकोध्यानाकार्षणगराए।‘नेपालकालाखौंयुवाहरूलागुऔषधदुर्व्यसनकोशिकारभएकाछन्।भर्खरकाकलिलाबच्चाहरूलागुऔषधकोलतमाअगाडिबढिरहेकोहामीहेरिरहेकाछौं।हजारौंघरबर्बादभएकोछ।व्यक्ति,घरपरिवार,समाजरराष्ट्रलाईनकारात्मकअसरपार्नेयसकोनियन्त्रणकिनभइरहेकोछैन।नेपालकोकानुनलेप्रतिबन्धगरेकोलागूऔषधबेचबिखन,बिक्रीवितरणखुलेआमपाइरहेकोस्थितिछ।योकिनभइरहेकोहो?यसमागृहमन्त्रीकोजवाफचाहन्छौं,’साहलेभने।लागुऔषधनियन्त्रणकोजिम्मेवारीपाएकोप्रहरीप्रशासनकोभूमिकामाथिसमेतसाहलेप्रश्नउठाएकाछन्।उनलेवर्षौंदेखिराज्यकोसंयन्त्रलागुऔषधनियन्त्रणमाखटिएपनिप्रभावकारितानदेखिएकोबताए।लागुऔषधकहाँबाटरकसलेप्रवाहगरिरहेकोछभन्नेकुराजान्नचाहेकोबताए।साथै,समातिएकोलागुऔषधपुन:बजारमागएकोहुनसक्नेउनकोआशंकाछ।अध्यक्षसाहलेप्रहरीलेनियन्त्रणमालिएकोलागुऔषधकहाँरकस्तोअवस्थामा,कतिछभन्नेकुराजानकारीगराइनुपर्नेबताए।उनलेयदिनष्टगरिएकोहोभनेकुनमितिमा,कहाँनष्टगरिएकोहो?भन्दैउनलेसोकोविवरणमागगरे।‘यसकोनियन्त्रणकोजिम्मापाएकाछन्,कहीँनकहीँतिनीहरूयसमासंलग्नछन्।यत्रोवर्षदेखिराज्यकोठूलोसंयन्त्रकामगरिरहेकोछ,हामीजान्नचाहन्छौं,लागुऔषधकोस्रोतकेहो?कहाँबाटलागुऔषधप्रवाहहुन्छ?त्योकिनपत्तालगाउनसकिएकोछैन,’साहलेभने,‘अहिलेसम्मजतिपनिलागुऔषधसमातिए,त्यसकोस्टोरकहाँहुन्छ?नष्टहुन्छकित्यसकोस्टोरहुन्छ?नष्टभएकोहोभनेकतिनष्टभएकोहो?कहिलेनष्टभएकोहो?यदिस्टोरभएकोछभनेकहाँस्टोरभएकोछ?रकतिस्टोरछ?हामीजान्नचाहन्छौं।मान्छेहरूकोआशंकाछ,लागुऔषधकहीँरिसाइक्लिङतभइरहेकोछैन।त्यसमासंलग्नव्यक्तिहरूलेफेरिमाकेर्टमापठाउनेव्यापारतगरिरहेकोछैन?भन्नेगम्भीरआशंकाउत्पन्नभइरहेकोसन्दर्भमानेपालीजनतालाईजानकारीगराउनमआग्रहगर्नचाहन्छु।’पूर्वप्रहरीअधिकारीहरूलेसुधारगृहसञ्चालनगरिरहेकोरत्यसकोबढ्दोत्तरीरहेकोबताउँदैउनलेलागुऔषधकोमुहानपत्तालगाउननसक्नुररोकथामप्रभावकारीनहुनुमुलुककालागिदुर्भाग्यहुनेबताए।लागुऔषधनियन्त्रणसम्बन्धीकानुनअसाध्यैपुरानोभएकोभन्दैउनलेयसबाटसमाधानननिस्कनेबताए।अध्यक्षसाहलेपहिलासहरबजारमारहेकोलागुऔषधदुर्व्यसनीकोविकरालअवस्थाअहिलेगाउँ–गाउँमापुगेकोबताए।‘पूर्वप्रहरीअधिकारीहरुजसलेसुधारगृहसञ्चालनगरिरहेकाछन्,ठाउँ–ठाउँकोसुधारगृहमाबढोत्तरीहुनेरत्यसकोमुहानपत्तालगाउननसक्ने,त्यसकोरोकथामहुननसक्ने,नियन्त्रणहुननसक्नेरव्यापारभइराख्नेजोकन्डिसनछ,योबिडम्बनापूर्णरदुर्भाग्यपूर्णछ।यसकोरोकथामकोलागिममागगर्नचाहन्छु,’साहलेभने।प्रमुखखबररौतहटमायुवककोशवभेटियो,हत्याभएकोआशंकानिगमलेइन्धनकोमुल्यघटायोसुदूरपश्चिममा३१अर्ब६२करोडकोबजेटसार्बजनिकलुम्बिनीमा३८अर्ब९७करोडकोबजेटसार्बजनिकराजनीतिचितवनपुगेरओलीलेफेरीभने-रामकोजन्ममाडीस्थितअयोध्यापुरीमाभएकोहोचितवन।नेकपाएमालेकाअध्यक्षकेपीशर्माओलीलेचितवनपुगेररामकोजन्मचितवनकोमाडीस्थितअयोध्यापुरीमाभएकोदोहोराएकाछन्।एमालेचितवनकोनयाँकार्यसमितिकोशपथग्रहणकार्यक्रममासहभागीहुनशुक्रबारचितवनआएकाओलीलेरामकोजन्मचितवनभएकोदोहोर्‍याएकाहुन्। उनलेभने-39;अहिलेपनिठानिरहेकाछौं,रामकोजन्मयहीचितवनकोमाडीहो।शास्त्रलेजिन्तेगरीभनेकोछ,मैलेभनेकोहोइन।रामायणमाप्रशस्तप्रमाणभेटिन्छन्।’यसअघिओलीले२०७औंभानुजयन्तीकोअवसरमा२०७७असार२९माविभिन्नकिम्वदन्तीमाउल्लेखगर्दैरामकोजन्मचितवनकोमाडीस्थितअयोध्यापुरीमाभएकोबताएपछियसकोचर्चासवत्रभएकोथियो।रामकोजन्मभूमिभारतकोउत्तरप्रदेशमारहेकोअयोध्यालाईमानिदैआएकोभएपनिआलीलेभनेमाडीमाभएकोदाबीगर्दैआएकाछन्।माडीमामन्दिरबनाएरकोरोनामहामारीकाबीचठूलोतामझामसहितकाठमाडौंबाटमूर्तिचितवनसमेतल्याइएकोथियो।सहकारीबचतठगीसम्बन्धिसंसदीयछानबिनसमितिकोबैठकजारी प्रधानमन्त्रीसँगमेयर्सफोरमकोछलफलस्वास्थ्य'शल्यक्रियाकक्षकोटेन्डरप्रक्रियानियमपूर्वकभएकोछ'निःशुल्कस्वास्थ्यशिबिरबाट६५०जनालाभान्वितशल्यक्रियागर्नपालोकुर्नुपर्नेसमस्याअन्त्यगर्नउच्चस्तरीयअध्ययनसमितिगठनपर्यटनबुद्धजयन्तीमानेपालदेखिश्रीलंकासम्मआर्मीको‘हार्टफुलनेसराइड’गुम्बालेपर्यटकराख्नेरविमानस्थलपूर्णसंचालननभएहोटलबन्दहुन्छनःहोटलव्यवसायीभैरहवा,१०चैत। होटलव्यवसायीहरुलेयथासिघ्रगौतमबुद्धअन्तर्राष्ट्रियविमानस्थलयथासिघ्रपूर्णसञ्चालनकामागगरेकाछन। भैरहवामाभएकोहोटलव्यवसायीमहासंघनेपाललुम्बिनीप्रदेशकोविस्तारितवैठकलेमुख्यतया३वटाविषयमाकेन्द्रितभईनिर्णयगरेकोछ।भैरहवामानिर्माणसम्पन्नभएकोअन्तरािष्ट्रयविमानस्थलपूर्णक्षमतामासञ्चालनकालागिराज्यकासम्बन्धितनिकायमासंघलेपहकदमीगर्नेरदबाबमुलककार्यसृजनागर्नेनिश्कर्षनिकालिएकोबताए। यस्तैलुम्बिनीमाभएकोगुम्बाहरुलेबाहिरीपर्यटकहरुलाईराख्दालुम्बिनीक्षेत्रमारहेकाहोटलव्यवसायीहरुविस्थापितहुनेअवस्थाआएकोलेसम्बन्धितनिकायलेयस्तोगतिविधीरोक्नअनुरोधगर्नेरबाहिरस्थापितहोटलमाबस्नेवातावरणमिलाउनअनुरोधगर्नेनिण्र्ढायगरेकोछ।यस्तैअहिलेकोअवस्थामाव्यवसायहरुनाजुकअवस्थामापुगेकोछ,कोभिडपछियोव्यवसायसंकटमाआएकोलेघरबहालपनितिर्ननसक्नेअवस्थाआएकोलेपरिस्थितीजन्यअवस्थासृजनाभएकोलेसकेकोजतिसक्नेछुटघरबहाललाईदिनेव्यवसथामिलाउनेनिर्णयभएकोहोटलव्यवसायीमहासंघनेपालकासंस्थापकअध्यक्षमाधवप्रसादनेपाललेबताए।  संस्थापकअध्यक्षनेपाललेविमानस्थलसञ्चालनहुनेआशामाअर्बौलगानीनिजीक्षेत्रबाटभएकोरअहिलेव्यवसायधरासायीभएकोबताए।होटलव्यवसायीमहासंघमासवा१लाखव्यवसायीहरुआबद्धरहेकोछन,अहिलेव्यवसायिकप्रतिस्पर्धाभन्दापनिजुटेरजानुपर्नेस्थितीआएकोउनीहरुकोभनाईछ।  त्यस्तैहोटलव्यवसायीमहासंघलुम्बिनीप्रदेशकाअध्यक्षभाष्करकाफ्लेलेगौतमबुद्धअन्तर्राष्ट्रियविमानस्थलभैरहवाको,लुम्बिनीप्रदेशकोमात्रनभइपश्चिमनेपालकोविकासकोद्वारभएकोबताए।उनलेभने,‘योअन्तर्राष्ट्रियविमानस्थलसञ्चालननहुँदायोखण्डहरबन्दैछ।विमानस्थलसञ्चालनकालागिआन्दोलनरपहलगर्नुपर्छ।’उनलेव्यवसायीकासमस्यासम्बोधनकालागिहोटलव्यवसायीमहासंघलेपहलगर्दैआएकोबताए।महासंघसँगव्यवसायीलेधेरैआशा,भरोसारअपेक्षाराखेकोउनलेबताए। होटलव्यवसायीमहासंघकाकेन्द्रीयउपमहासचिवराजेशमहोत्रालेमहासंघलाईअझबलियोबनाउनुपर्नेबताए।उनलेभने,‘महासंघहाम्रोछातासंगठनहो।हामीएकताबद्धहुनुपर्छ।’ होटलतथारेष्टुरेण्टव्यवसायीसंगठन,रुपन्देहीकाअध्यक्षरामप्रसादपोख्रेललेहोटलव्यवसायीमहासंघलुम्बिनीप्रदेशलेआफ्नोबैठककालागिभैरहवालाईरोजेकोभन्दैधन्यवादज्ञापनगरे।संगठनकानिवर्तमानअध्यक्षपिताम्बरन्यौपाने(विष्ण)लेसंघ–संस्थाहरुमिलेरअघिबढ्नुपर्नेमाजोडदिए। संगठनकामहासचिवबालबहादुरघिमिरे(सुनिल)लेनयाँवर्ष२०८१कोस्वागतगर्दैपर्यटनप्रवद्र्धनकालागिभैरहवामाचैत३०गतेआयोजनागर्नलागिएकोसिद्धार्थसडकखानामहोत्सवसफलबनाउनसबैबाटसाथरसहयोगकोअपेक्षाराखेकोबताए।कार्यक्रममाहोटलव्यवसायीमहासंघलुम्बिनीप्रदेशबैठककाक्रममाभैरहवाआएकापदाधिकारीरसदस्यहरुलाईहोटलतथारेष्टुरेण्टव्यवसायीसंगठनरुपन्देहीलेस्वागतगरेकोथियो। लुम्बिनीविकासकोषकोआदेशलाईलत्याउँदैबिहाररगुम्बामासयौँपर्यटक,लुम्बिनीकोहोटलखालीमोहम्मदहबिबभैरहवा,९चैत ।लुम्बिनीविकासकोषलेगुम्बातथाबिहारमाव्यवसायिकगतिविधिनगर्न/नगराउनपत्राचारगरेपनिनिर्णयलाईलत्याउँदैविभिन्नगुम्बालेदर्जनौँपर्यटकराख्नेगरेकोपाइएकोछ। गुम्बाहरुमाव्यावसायिकरुपमापर्यटकहरुराख्नेगरेकोपाएपछिलुम्बिनीकाहोटलव्यवसायीहरुलेविरोधगर्दै विकासकोषलाईध्यानाकर्षणगराएकाथिए।उनीहरुलेफागुन२९गतेमंगलबारलुम्बिनीभित्ररहेकाबिहाररगुम्बाहरुमाबौद्धआध्यामिकतारबौद्धभावनाकोविकासगर्नुपर्नेमाउक्तमर्मविपरीतहोटलसरहकोकोठाहरुतयारीगरीव्यापारिकप्रयोजनलेपर्यटकराखिएकोभन्दैलुम्बिनीहोटलसंघ,नेपालकाअध्यक्षगोविन्दज्ञवालीकोनेर्ततवमाज्ञापनपत्रबुझाएकोथियो। ज्ञापनपत्रपछिकोषकोतर्फबाटसदस्यसचिवसानुराजाशाक्यद्वाराहस्ताक्षरितपत्रसबैगुम्बालाईपत्राचारगर्दैलुम्बिनीभित्ररहेकाबिहारहरुलाईविहारक्षेत्रविनियमावली२०५८अनुसारनियमितरुपमात्यहाँरहनेविदेशीनागरिककोविवरणरनयाँआउनेविदेशीनागरिककोविवरणकोषमाबुझाउन,साथैविहारक्षेत्रभगवानबुद्धकोशिक्षारउपदेशहरुकोपूर्णरुपमापालनागर्नुपर्नेस्थानरहेकोहुँदाबौद्धधार्मिक,आध्यात्मिकएवंशान्तिक्षेत्रकोरुपमास्थापितगर्नअनुरोधगर्देव्यावसायिकप्रयोजनलेकुनैपनिकार्यनगर्नरनगराउनभनिएकोर ‘त्यस्ताव्यावसायिकगतिविधिगरिएकोपाइएमानियमानुसारकारबाहीहुनेजनाएपनिकोषकोअनुरोधलाईबेवास्तागर्दैदर्जनौँपर्यटकहरुलाईगुम्बाभित्रैराखिएकोछ।  बुधबारम्यानमारगोल्डेनटेम्पलले२सयबढिलाईगुम्बाभित्रराखेकोपाइएकोछ।लुम्बिनीविकासकोषकोविहारक्षेत्रमारहेकागुम्बारविहारमाहोटलकैशैलीमाकोठाहरुबनाएरव्यवसायिकरुपमानैपाहुनाराख्दैआएकाछन्।  लुम्बिनीलाईकेन्द्रितगरेरनिजिक्षेत्रलेकरोडौलगानीगरेरहोटलसंचालनगरिरहेपनिबिहार/गुम्बाकोयोअवैधानिककार्यलेहोटलव्यवसायीपलायनहुनुपर्नेस्थिति आएकोछ।यसक्षेत्रकाकतिपयहोटलबन्दभइसकेकाछन,अहिलेपनिकतिबन्दहुनेअवस्थामापुगेकोबेलाविहार÷गूम्बालेयसरीव्यवसयिकरुपमापर्यटकराख्दायस्कोप्रत्यक्षमारहोटलव्यवसायमापरेकोसंघकाअध्यक्षगोविन्दज्ञवालीलेबताए।  यस्तोकार्यलेलुम्बिनीक्षेत्रकोहोटलव्यवसायधरासायीबन्दैगएकोरयसलेपर्यटनव्यवसायप्रभावितबनेकोछ।हामीलेपटकपटकआवाजउठाउदासमेतविकासकोषलेबेवास्ता गर्नेरबिहारलेमनोमानीरुपमासायैँपर्यटठकहरुलाईगास,बाससहितराखेपछिआहिलेसबैव्यवसायीलेविरोधजनाएकोअध्यक्षज्ञवालीलेभने।संघलेगुरुयोजनाक्षेत्रकाबिहारतथागुम्बाहरुमाव्यवसायिकरुपमापर्यटकराख्नेव्यवस्थाअविलम्बस्थायीरुपमारोक्नुपर्नेमागराखेकोछ।दशकौंदेखिउठ्दैउठाउँदैआएकोयोसमस्यालेअहिलेअप्रियस्थितिकोसिर्जनागरेकोरस्थानीयव्यवसायीकोधैर्यताकोसीमासमाप्तभएकोतथाअबयसभन्दाअघिपर्खनसक्नेअवस्थानरहेकोभन्दैसंघलेचेतावनीसमेतदिएकोथियो। लुम्बिनीविकासकोषविहारक्षेत्र,विनियमावली२०५८कोविनियम७र१०माधार्मिकगतिविधि,पूजा,प्रार्थनागर्नकोलागि५जनाभिक्षुरभिक्षुणीरउनीहरुकोसहयोगीकोरुपमाथप५जनागरीजम्मा१०जनाविदेशीनागरिकबस्नसक्नेव्यवस्थाछ।तरमर्मविपरीतबिहारक्षेत्रमाकोठाबनाएरव्यावसायिकबन्दानिजिव्यवसायीकोलगानीजोखिमपरेकोछ। लुम्बिनीगुरुयोजनाक्षेत्रलाईबौद्धधार्मिक,आध्यामिकएवंशान्तिकेन्द्रकोरुपमाविकासगर्नेअभिप्रायलेलुम्बिनीगुरुयोजनाक्षेत्रभित्रकोविहारक्षेत्रलाईसानोबौद्धसंसारकोरुपमापरिकल्पनागरीयहाँविभिन्नराष्ट्ररबौद्धसम्प्रदायलाईविहारनिर्माणकालागिचाक्लाहरुउपलब्धगराइएबमोजिमहालबौद्धविहाररगुम्बा,ध्यानकेन्द्रहरुनिर्माणभइसञ्चालनमारहेकोकोषलेजनाएकोछ। बिहारहरूलाईव्यवस्थितरनिश्चितमापदण्डअनुसारसञ्चालनगर्नमापदण्डछ।लुम्बिनीबिकासकोषलेबिहारक्षेत्रमाउपलब्धगराएकोजग्गामाविभिन्नमुलुकलेमापदण्डविपरितगुम्वाकोसट्टाठूलाठूलाहोटलसरहकोसंरचनाबनीरहदाबिकासकोषमौनरहेकोछ।  पछिल्लोसमयमलेसियालेनिमार्णगरिरहेकोसंरचनाहोटलकोरुपमानिमार्णभैरहेकोछ।अण्डरग्राउण्डसहित६तल्लाकोसंरचनामा१सय५०बढिकोठारहेपनिविकासकोषकोप्रशासनप्रमुखज्ञानिनराईअनविज्ञरहेकोबताए।मलेसियालेलुम्बिनीको४२वटाप्लटहरुमध्येएकपलटलिजमालिएरनिमार्णसुरुगरेकोछ, कुनैपनिदेशले९९बर्षकालागीपलटलिजमालिएरमन्दीरतथागुम्वाहरुबनाउनेव्यवस्थाछ।लुम्बिनीकोगुरुयोजनाअनुसारत्यहाबनाइएकागुम्बा,चैत्य,बिहारध्यानकेन्द्रहरूलाईकोषकोबिहारक्षेत्रबिनियमावली२०५८अनुसारथपमापदण्डबनाउनुपर्नेमाकोषकाकर्मचारीरपदाधिकारीहरुलेमौनस्विकृतीदिदागुम्वासंचालकहरुकोमनोमानीबढ्दैगएकोलुम्बिनीकास्थानियवासीहरुलेगुनासोगरेकाछन्।२०७७साउनमाकोषकाकार्यकारीसदस्यराजेशज्ञवालीकोसंयोजकत्वमागठीतसमितिलेस्थलगतअध्ययनगरेरप्रतिवेदनतयारपारेकोथियो।उक्तप्रतिवेदनतत्कालीननागरिकउडयनतथापर्यटनमन्त्रीयोगेशभट्टराईलाईबृहतलुम्बिनीगुरुयोजनाक्षेत्रअन्तर्गतनिर्माणगरिएकारनिर्माणाधिनबाँकीप्लटहरू(विहारहरू)कोवस्तुस्थितिकोअध्ययनसम्बन्धिप्रतिवदेनबुझाइएकोथियो।  कोषकोबिनियमावलीमासामान्यतयाएकदेशलाईएउटामात्रप्लटदिनेप्रावधानरहेपनिपहुचकोभरमादुईदेखितीनवटासम्मदिइएकोछ।लुम्बिनीमाकुल४२वटासंस्थालाईनिर्मााणगर्नैअनुमितिदिइएकोछ।  लुम्बिनीविकासकोषविहारक्षेत्रविनियमावली,२०५८माथपस्पष्टतासहितनिश्चितमापदण्डनिर्धारणगरीनियमितअनुगमनकोथपनिर्देशिकारकार्यविधितयारगरीकार्यान्वयनमाल्याउनुपर्ने,विहारक्षेत्रभित्रविनियमावलीमाउल्लेखभएबमोजिमधार्मिकगतिविधिमासंलग्नहुनेसुझावदिइएकोछ।  लुम्बिनीविकासकोषविहारक्षेत्र,विनियमावली२०५८कोविनियम७र१०माधार्मिकगतिविधि,पूजा,प्रार्थनागर्नकोलागि५जनाभिक्षुभिक्षुणीरउनीहरुकोसहयोगीकोरुपमाथप५जनागरीजम्मा१०जनाविदेशीनागरिकबस्नसक्नेव्यवस्थाछ।तरबिहारमाअहिलेसम्झौताबिपरितसम्रचनानिमार्णगरीदैनिकसयौपर्यटकहरुलाईराख्दैआएकाछन्।  जापानीबास्तुकलाविद्केन्जोटाँगेकोडिजाइनमाअघिबढाइएकोगुरुयोजनाअन्तर्गत१हजार१सय५५विघामापवित्रउद्यान,मोनाष्टिकजोनरन्युलुम्विनीभिलेजकारुपमाविकासगर्नेयोजनारहेकोछ।लुम्बिनीमाहालविभिन्नदेशकाछुट्टाछुट्टैमन्दिरहरूरहेकाछन्भनेकतिपयदेशकामन्दिरहरूनिर्माणाधिनअवस्थामारहेकाछन्।निमार्णसम्पन्नभैसकेकारनिमार्णजारीरहेकामन्दीहरुकोनियमितअनुगमननहुदामापदण्डविपरितकामभैरहदापनिलुम्बिनीबिकासकोषमौनबसेकोछ।लुम्बिनीविकासकोषकाकोषाध्यक्षढुण्डिराजभट्टराईमार्फतसङ्घलेबुझाएकोज्ञापनपत्रप्रधानमन्त्रीपुष्पकमलदाहाल‘प्रचण्ड’रसंस्कृतिपर्यटनतथानागरिकउड्डयनमन्त्रीएवम्कोषकाअध्यक्षहितमानतामाङलाईबोधार्थपठाएकोछ।  गिद्धबासस्थानमहोत्तरीकोराईमण्डलयसरीबनाउनसक्छपर्यटनकेन्द्रबिशालबस्नेत/न्युजकारखाना महोत्तरी,२३फागुन। नवलपरासीकोकावासोतीबाट४किलोमिटरभित्र ‘जटायुरेष्टुरेन्ट’ संचालनमाछ ।  पिठौलीस्थितनमुनामध्यवर्तीसामुदायिकवनमा झन्डै  १४बर्षदेखिसञ्चालनमा रहेको उक्त  रेष्टुरेन्टमागिद्धकालागिआहारजुटाइन्छ । जसलेगर्दाएकातिरसंसारवाटलोपोन्मुखअवस्थामारहेकोयोपंक्षीकोसंरक्षणभएकोछभनेअर्कोतिरमहत्वपूर्णपर्यटनकेंन्द्रकोरुपमाविकासहुदास्थानियहरुकोआयआर्जनमासमेतवृद्धिभएकोछ । तरमहोत्तरीकोउत्तरीक्षेत्रराईमंडलडाडामाठुलोसंख्यामाबस्दैआएकागिद्धभनेसंरक्षणकोअभावमालोपहुनेअवस्थामापुगेकाछन् । बर्दिवासनगरपालिकाकोउपल्लोक्षेत्रराईमंडलडाडामाप्राकृतिकबासस्थानबनाएकाहजारौगिद्धहरुआहाराकोछटपट्टीमारहेकाछन्भनेजंगलक्षेत्रमाफ्याकिएकाविषाक्तमृतजनावरहरुखादामर्नेक्रमसमेतबढेकोस्थानीयहरूबताउछन । राईमंडलडाडाकोसेतोभिरमाअहिलेपनिजुनसुकैसमयमासयौगिद्धहरुदेख्नसकिन्छअझविहानकोसमयमातआकाशभरीहजारौगिद्धहरु देख्नसकिनेस्थानीयबासिन्दाबलबहादुरकोभनाईछ ।  39;दुईदेखीतिनप्रकारकागिद्धहरुआकाशमाबाक्लैदेखिन्छन।39; उनलेभने  । 39;विशेषगरीसेतोभिरवरपरनैउनीहरुकोबासस्थानरहेकोदेखिन्छ।39; जंगलक्षेत्रसिन्धुली-बर्दिवाससडकखण्डमा कहिलेकाँहीमरेकोगाई-भैसीफ्याक्दाआहारकोलागीबाक्लै संख्यामाजम्माभएतापनिफरक-फरकप्रजातिकागिद्धभनेविस्तारैलोपहुदैगएकोस्थानीयबासिन्दाकोभनाईछ । 39;हामिकुनजातिहोभन्नेतचिन्दैनौतरयाँहा४देखि५थरिकागिद्धदेख्नसकिन्छ ।39;स्थानीयविजयपोखरेललेभने । 39;यस्कोउचितसंरक्षणभएनभनेकुनैपनिगिद्धहाम्रापाखामादेख्ननसकिनेअवस्थाबन्दैगएकोछ ।39; अध्यनअनुसारनेपालमागिद्धका९प्रजातिपाइएकोछ।यसमध्येपहाडीभूभागमा९वटैप्रजाति, तराईमा८रहिमालीक्षेत्रमा४प्रजातिभेटिएकोछ। राईमंडलकास्थानियहरुलेवताएअनुसारयहीक्षेत्रमामात्र४देखि५थरिकागिद्धदेखिन्छनजुनफरकफरकरुपरंगकाछन् । महोत्तरीकापुरानापत्रकाररविन्द्रउप्रेतीवास्तवमैमहोत्तरीकोउत्तरीक्षेत्रगिद्धहरुकोठुलोबासस्थानभएकोवताउछन । सरकारलेगिद्धसरक्षणकोलागी ‘गिद्धकन्जर्भेसनएक्सनप्लानफरनेपाल(सन्२०१५–२०१९)’ भन्नेकार्यक्रमलागुगर्दैदेखीयाँहाकोबिषयमाकलमचलाएकोस्मरणगर्दैत्यतिवेलाकोसंख्याअNews-Karkhana हिलेनिक्कैकमभएकोपत्रकारउप्रेतीकोभनाइछ । 39;पहिलेतपुराआकाशनैगिद्धलेढाकेकाहुन्थे ।39;उन्लेभने ।  पशुउपचारमाडाइक्लोफेनेककोपहिले-पहिलेव्यापकप्रयोगहुनुरनासिनु,उचितहेरचाहकोअभावमास्तान्तरणहुनुजस्ताकारणलेबर्दिवासकोआकाशमापहिलेजस्तोगिद्धकोसंख्याकमहुदैगएकोउन्कोतर्कछ । अहिलेकोअवस्थामापनिस्थानीयसरकारलेगिद्धसंरक्षणक्षेत्रघोषणागरेरपर्यटकीयकेंद्रकोरुपमाविकासगर्नसकिनेकतिपयकोसुझावछ । उधोगबाणिज्यसंघबर्दिवासकाअध्यक्षबिष्णुवहादुरखडकालेराईमंडलआकाशमादेखिनेगिद्धरबासस्थानलाईसुरक्षितगर्ननवलपरासीकोजस्तैजटायुरेष्टुरेन्टखोल्नसकिनेआधारदेखिएकोवताए । त्यस्तैहोटलतथापर्यटनव्यवसायीसंघमहोत्तरीकाअध्यक्षगुन्जकार्कीलेगिद्धहेर्नकोलागीस्थलगतअनुगमननैगरेकोवताउदैवास्तवमानैउक्तस्थललाईचराचुरुङ्गीहरुसँगजोडेरपर्यापर्यटनकोरुपमाविकासगर्नसकिनेमहत्वपूर्णआधाररहेकोरयस्कोलागीस्थानीयसरकारलेतत्कालनैनेतृत्वगर्नुपर्ने वताउँछन । अहिलेचरिचरणकालागीस्थानियहरुलेजंगलमाछाडेकापशुचौपायालाईबन्यजन्तुलेकहिलेकाँहीमार्नेरत्यसैलाईउनीहरुलेआहारवनाउनेहुदाबासस्थानसमेतयतैवनाएकोस्थानीयराजनमगरबुझाइछ । 39;बडोरमाइलोलाग्नेगरीआकाशभरीगिद्धघुम्दामननैउत्साहितहुन्छ,एकैछिनभएपनिसाराथकानमेटिन्छ ।39;उनिखुसीहुदैभन्छन । तरसरोकारवालानिकायलेध्याननदिदागिद्धकैकारणमनोरमवनेकोराईमंडलकोअस्तित्वनैसमाप्तहुनेतहैनभन्नेस्थानियहरुमाचिन्ताथपिएकोछ । 39;कतिपयमानिसतवाहिरवाटसमेतगिद्धहेर्नकैलागीराईमंडलआउनेगर्दछनजसलेयोठाँउकोमहत्वलाईअनौपचारिकरुपमाप्रचारप्रसारभईरहेकोछ ।39;बर्दिवास-३कारमेशखत्रीलेभने । 39;स्थानीयसरकारलेयस्माभूमिकाखेलिदिनुपर्नेदेखिन्छ ।39; स्थानीयपत्रकारहरुलेस्थानीयरमुलधारका मिडियावाटसमाचारसम्प्रेषणगरेपछीयोठाँउकोचर्चाबढ्दैगएकोदेखिएकोछ । यसैकोपरिणामस्वरुपविभिन्नसरकारीरगैरसरकारीसंस्थाहरुलेराईमंडलडाडामापदयात्रानैआयोजनागरेकाछन् । उधोगबाणिज्यसंघबर्दिवासकोटिमयसक्षेत्रमाभएकासम्भावनाहरुलाईलिएरसंघियमन्त्रालयमाडेलिगेसननैगएकाथियो । गिद्धलगायतराइमंडलकोपर्यटकीयसम्भावनाहरुकोसम्भाव्यताअध्यनगर्नमन्त्रालयवाटकेहीदिनभित्रैविज्ञटोलीनैपठाउनेआस्वासनभएकोसंघकाअध्यक्षखड्कालेजानकारीदिए । अहिलेपछिल्लोसमयपशुचौपायाकोउपचारमाप्रयोगहुदैआएकोएसिक्लोफेनेक, किटोप्रोफेन, निम्सुलाइडऔषधिप्रचलनमाप्रचलनमादेखिएकाछन् यीऔषधिपनिगिद्धकानिम्तिकेहीमात्रामाहानिकारकनैभएकोविज्ञहरुवताउछन ।बर्दिवासमाआदिवासीजनजातिमहोत्सवहुँदैविशालबस्नेत/न्युजकारखानामहोत्तरी, १४फाल्गुन।नेपालआदिवासीजनजातिमाहासंघजिल्लासमन्वयसमितिमहोत्तरीलेबर्दिवासचौथोमहोत्सवकोघोषणागरेकोछ।फाल्गुन२४देखिचैत५सम्मसञ्चालनगर्नेगरिचौथोपटकउक्तमहोत्सवलाईनिरन्तरतादिनेभएकोहो।जनजातिहरीकोसांस्कृतिकपाटाहरुकोजगेर्नागर्नेउदेश्यलेमहोत्सवकोआयोजनागरिएकोआदिवासीजनजातिमाहासंघजिल्लासमन्वयसमितिकाअध्यक्षधननारायणश्रेष्ठलेजानकारीदिए।झण्डै१लाखपर्यटक भित्र्याएरबर्दिवासकोविशिष्टचिनारीमामहत्वपूर्णभूमिकाखेल्नेरस्थानियउत्पादनहरुलाईसमेतपवर्द्धनगर्नेआयोजकपक्षकोतयारीछ।राष्ट्रियख्यतिप्राप्तकलाकारहरुकोमाध्यमवाटमहोत्सवलाईथपविशेषबनाउनेजिल्लासचिवमनिषसमाललेबताए।महोत्सवमाराखिने१५०स्टलमध्ये९वटास्टलमाआयोजककोतर्फबाटविभिन्नजातजातिकोभेषभुषारसंस्कारझल्कनेगरिपर्दसनगरिनेपनिआयोजकपक्षलेजनाएकोछ।वरिष्ठउपाध्यक्षहर्कलामाकाअनुसारउदघाटनकादिनरसमापनकोदिनबर्दिवासमारहेकाहजारौजनजातिहरुलेआफ्नोझाकीरकलापर्दसनगर्नेछन्।यस्कोलागि निक्कैआन्तरिकतयारीभैइरहेकोउपाध्यक्षलामालेबताए।यसअघिमहोत्सवबाटसिकेकाबिषयलाईयोमहोत्सवमाथपपरिमार्जितगरिनयापनदिइने आयोजकपक्षकोदावीछ। विगतमाभएकामहोत्सवमादेखिएकोदर्शकहरुकोचाहनालाईमध्यनजरगर्दैयोमहोत्सवमाअहिलेसम्मकैसवैभन्दाबढीराष्ट्रियकलाकारहरुबोलाउनलागिएकोमहोत्सवकाब्यवस्थापकधावालामालेजानकारीदिए।कृषिथानकोटत्रिभुवनपार्कमावृक्षारोपणकार्यक्रमसम्पन्नबागदेवदुग्धउत्पादकसहकारीसंस्थालेस्थापनागर्‍योबिक्रीकेन्द्रमधेशलाईमरुभूमिबनाउनेमसलाकोरुख,नराेप्नबिज्ञकाेसुझावक्याम्पसप्रमुखमोहःतेस्रोकार्यकालकोलागिराजीनामाकोनाटकहेटौँडामामाटोबोकेकाट्रकनियन्त्रणमाविदेशआउनेभनेरआँंखाचिम्लेरहुतिएरनआउनुहोलाजापानकोनेवाःवगैंचामापुष्पमेलाअर्थनिगमलेइन्धनकोमुल्यघटायोसुदूरपश्चिममा३१अर्ब६२करोडकोबजेटसार्बजनिकलुम्बिनीमा३८अर्ब९७करोडकोबजेटसार्बजनिकगण्डकीकोबजेटसार्बजनिक:राप्रपालाईरिझाउनपृथ्वीनारायणशाहकोशालीककोलागिबजेटकर्णालीमा३१अर्ब४१करोडकोबजेटसार्बजनिककोशीमा३५अर्ब२७करोडकोबजेटसुनचाँदीकोमुल्यघट्यो,तोलाकोकतिपुग्यो?सुनकोमुल्यस्थिर,चाँदीकोघट्योतालिममासहभागीहरुद्धाराकारखानाकोअध्ययनभ्रमण बन्दीपुरकेबलकारजेठ३१गतेबाटव्यावसायिकसञ्चालनमाआउनेविद्युतप्राधिकरणलेसञ्चालनमाल्यायोआफ्नैअत्याधुनिकअन्तर्राष्ट्रियस्तरकोडाटासेन्टरसुनचाँदीकोमुल्यबढ्यो,तोलाकोकतिपुग्यो?विज्ञान/प्रविधितराईकाजिल्लामातीनदिनसम्मतातोहावाभोइजर–१पुग्योअन्तरिक्षको२४बिलियनकिमीटाढा,रेडियोसन्देशपठाउनसक्षमविश्वमानैपहिलोपटकचीनलेबनायोचन्द्रमाकोपुर्ण(एटलस)नक्साचीनकोअन्तरिक्षकार्यक्रममासैन्यगतिबिधिदेखिन्छःनासाप्रमुखदुबईमाभिषणबर्षा,केक्लाउडसीडिङहोकारण?फेलापर्‍याेअर्कोविशालब्लाकहोल,'सिल्पिङब्लाकहाेल'कस्ताेछत?जान्नुहोसमस्ककोमंगलमिसनकोरकेट'स्टारसिप'५००फिटअग्लोहुनेएउटायस्तोविषालुभ्यागुता,जसकोमुल्यनैपर्छ३लाख,जान्नुहाेस्गुगलक्रोमोचलाएकोअबपैसातिर्नुपर्ने,कतिपर्छतप्रतिमहिना?बन्नेभयोविश्वकोसबैभन्दाअग्लोघडीटावर,जसकाेउचाइहुनेछ४२५मिटरअग्लाेमधेसप्रदेशबाग्मतीप्रदेशगण्डकीप्रदेशलुम्बिनीप्रदेशकर्णालीप्रदेशसुदुरपश्चिमप्रदेशसर्वोच्चकोआदेशसच्याउनबाराकानेताकोमागमहोत्तरीमाभन्सारछलीगरेरल्याइएकोसामनबरामदस्थानियतहनिर्वाचनसकिएलगत्तैधमाधमप्रदेशसभाबैठक सर्वोच्चकोनिर्णयविरुद्धमाइतीघरमाप्रदर्शनबारामादुईट्रकएकआपसमाठोक्किएरदुर्घटना,एकट्रकजलेरनष्टमहोत्तरीमाएचआईभीसंक्रमितकोसंख्याबढ्दो,एकैवर्षमा७जनाकोमृत्युसर्वोच्चअदालतलेरोकलगाएकोनिजगढविमानस्थलबजेटमासमेटियोलागुपदार्थदुर्व्यसननियन्त्रणरन्युनिकरणगर्नयुवाअभियानप्रेसयुनियनकोसमानन्तरभेलासुरु,महाधिवेसनकोअलग्गैमितितोक्नेबालेनशाहकोबिजयजुलुसजारी,भन्छन–काठमाडौंलाईविश्वकैनमुनासहरबनाउँछुअपडेट:प्रेसयुनियनकोअपडेटभेलाजारी,पुर्वमहासचिवदेखीकांग्रेसकेन्द्रियसदस्यसमेतउपस्थितजिससरसुवानेतृत्वकालागिकांग्रेसरएमालेकोबराबरमतदातारसुवामाचोरकोबिगबिगी,जनमानसमात्रासस्थानियतहनिर्वाचनसकिएलगत्तैधमाधमप्रदेशसभाबैठक संविधानकोमर्मरभावनालाईआत्मसातगर्दैसमृद्धराष्ट्रकोनिर्माणगर्नुसबैकोदायित्व:बागमतीप्रदेशप्रमुखशर्माबागमतीप्रदेशमामनाइयोगणतन्त्रदिवसमर्स्याङ्दीप्रधानमन्त्रीरोजगारकार्यक्रमबाट२हजार३सययुवालेपाएरोजगारीस्थानियतहनिर्वाचनसकिएलगत्तैधमाधमप्रदेशसभाबैठक घरघरमैसामाजिकसुरक्षाभत्तावितरणगर्नेमध्यनेपाल–१०काअध्यक्षकोप्रतिबद्धतालमजुङकासामुदायिकरनिजीविद्यालयमापाठ्यपुस्तकअभावजहाजसम्पर्कविहीनअपडेटःम्याग्दीकटेरधवलागिरीतर्फमोडिएकोथियोलमजुङकोमध्यनेपालमाट्रिपरदुर्घटना,चारजनाकोघटनास्थलमैमृत्युट्रिपरदुर्घटनाअपडेट:चारैजनाकोपहिचानखुल्योलमजुङकारागारकाआठकैदीलाईआममाफीस्थानियतहनिर्वाचनसकिएलगत्तैधमाधमप्रदेशसभाबैठक लुम्बिनीप्रदेशकोगणतन्त्रदिवससमारोहमाअधिकांशमन्त्रीहरुअनुपस्थित,प्रमुखअतिथीनैगएनन्राजीनामादिएरचुनावलडे,हारेपछिनिवेदनकोभरमैफेरिनियुक्तिसांस्कृतिककार्यक्रमहेरेरफर्किँदाअपहरण,अपहरणपछिसामूहिकबलात्कारलुम्बिनीमाविद्युतीयसवारीसञ्चालनमाल्याउनेतयारीलुम्बिनीमापर्यटकबढ्दै,मोदीआएपछि२सातामै१२हजार७सय७०भारतियपर्यटकआएलुम्बिनीप्रदेशसरकारकोनीतिकार्यक्रमआज,कृषिलाईप्राथमिकतालुम्बिनीप्रदेशकोनीतिकार्यक्रम-स्थायीराजधानीव्यवस्थापनलाईगौरवकोआयोजनाघोषणास्थानियतहनिर्वाचनसकिएलगत्तैधमाधमप्रदेशसभाबैठक कर्णालीकोभाग्यफेर्नेराराअर्थातमहेन्द्रताल  संघीयबजेटलेकर्णालीराजमार्गरजुम्लास्वास्थ्यप्रतिष्ठानलाईउपेक्षागरेकाेआराेप जनआस्थाविनाकोन्यायपालिकासफलहुँदैन:प्रधानन्यायाधीशकार्की माधवनेपालभन्छन्-प्रदेशरसंघीयनिर्वाचनसम्मगठबन्धनकायमैरहन्छखेतीपातीकोसिजनकाबेलाकर्णालीमारासायनिकमलअभाव रैथानेबालीप्रवर्द्धनकालागिभन्दैतेस्रोजुम्लामहोत्सवआयोजनागरिनेबाढीलेबगाएको १६हेक्टरमार्सीधानफल्नेखेतकोकुलोनिर्माण स्थानियतहनिर्वाचनसकिएलगत्तैधमाधमप्रदेशसभाबैठक डडेल्धुराकोआलितालगाउँपालिकाभवनमाआगलागीजिससबैतडीमासत्तारुढगठबन्धनविजयीअछामघटना:युवककोशवआफन्तलेबुझे,किटानीपरेका१३जनाविरुद्धजाहेरीजुवाखालबाट८६हजारनगदसहितपाँचजनापक्राउढुंगाडस्थितभत्केकोझोलुङ्गेपुलखोलिँदै,अर्कोकहिलेबन्नेठेगानछैन यस्ताछन्सुदूरपश्चिमप्रदेशसरकारकाबजेटकाप्राथमिकताकैलालीकाकिसानकोगुनासो-बर्खाआयो,मलआएनअन्तर्राष्ट्रियमोदीरमेलोनीकोसेल्फीपुन:भाइरलयुक्रेनसँगशान्तिवार्तासुरुगर्नपुटिनलेराखेदुईशर्तकाठमाडौँ।रुसीराष्ट्रपतिभ्लादिमिरपुटिनलेयुक्रेनसँगशान्तिवार्तासुरुगर्नदुईशर्तराखेकाछन्।राष्ट्रपतिपुटिनलेयुक्रेनलेडोनेट्स्क,लुहान्स्क,खेरसनरजापोरोज्यबाटआफ्नासेनाफिर्तागर्नुपर्नेरदोस्रोयुक्रेननेटोमासामेलनहुनेभएमावार्ताशुरुगर्नतयाररहेकोसन्देशदिएकाहुन्।युक्रेनसँगसम्भावितयुद्धविरामकालागिपुटिनकोसर्तहरू९०देशकाप्रतिनिधिहरूस्विट्जरल्याण्डमाभेट्नजाँदैगर्दायस्तोअवस्थामाबाहिरआएकोहो।यससम्मेलनमायुक्रेनकालागिशान्तिकोबाटोबारेछलफलहुनेबताइएकोछ।यसकालागिरुसलाईनिम्तोदिइएकोछैन।तर,युक्रेनीराष्ट्रपतिभोलोडिमिरजेलेन्स्कीत्यसमासहभागीहुनजाँदैछन्।रुसीविदेशमन्त्रालयकानेताहरुसँगकोभेटमापुटिनलेभने,‘युक्रेनलेडोनेस्क,लुहान्स्क,खेर्सनरजापोरोज्यबाटआफ्नासेनाफिर्तागर्नेरनाटोमासामेलनहुनेबित्तिकैरुसीसेनात्यहाँबाटपछिहट्नथाल्छ।39;पुटिनलेयुक्रेनलेयीक्षेत्रबाटआफ्नासेनापूर्णरूपमाफिर्तागर्नुपर्नेमाजोडदिएकाछन्। यससँगैपुटिनलेयुक्रेनलेनेटोमासामेलहुनेआफ्नोयोजनात्याग्नुपर्नेबताएकाछन्।उनलेयुक्रेनलेआफ्नोसिमाना(भूमि)सम्बन्धीनयाँयथार्थलाईस्वीकारगर्नुपर्नेबताए।यीसर्तहरूकोउल्लेखगर्दैपुटिनलेरुस–युक्रेनयुद्धकोशान्तिपूर्णसमाधानकालागिभएकोसम्झौतालाईअन्तर्राष्ट्रियसन्धिमाअभिलेखगर्नुपर्नेबताए।साथै,रुसमाथिलगाइएकासबैप्रतिबन्धहरूपनिहटाउनुपर्नेछ।रुसीराष्ट्रपतिलेयुक्रेनीसेनालाईफिर्तागर्नसुरक्षितबाटोउपलब्धगराउनेवाचागरेकाछन्।युक्रेनलेआयोजनागर्नलागेकोशान्तिसम्मेलनकोएकदिनअघिपुटिनलेयुद्धअन्त्यगर्नेशर्तराखेकाछन्।योशान्तिसम्मेलनशनिबारस्वीट्जरल्याण्डकोबर्गेनस्टकमाहुनेभएकोछ।शान्तिसम्मेलनमा९२देशरआठसंस्थाकाएकसयप्रतिनिधिसहभागीहुनेस्वीससरकारलेजनाएकोछ।तर,रुसीप्रतिनिधिलाईनिमन्त्रणागरिएकोछैन।चीन,ब्राजिलरसाउदीअरबकाप्रतिनिधिलेसम्मेलनमाभागलिनअस्वीकारगरेकाछन्।सम्मेलनमादुईदिनसम्मवार्ताहुनेछ।यीतीनमुद्दाहरूखाद्यसुरक्षा,आणविकविकिरणरसुरक्षाकासाथैमानवीयमुद्दाहरूसँगसम्बन्धितहुनेछन्।यसमायुक्रेनीबालबालिकासहितसबैयुक्रेनीबन्दीहरूरकैदगरिएकायुक्रेनीहरूकोरिहाईसमावेशछ।सम्मेलनमाभएकानिर्णयहरूमध्यस्थकर्तामार्फतरुसलाईजानकारीगराइनेछ।सम्मेलनकोयोजनाअनुसारयीमध्यस्थकर्ताहरूलेरुसरयुक्रेनबीचमध्यस्थतागर्नेछन्।यसअघिपनियस्तावार्तामासहमतिभइसकेकोछ।तर,युद्धरोक्नेपुटिनकोभनाइलेशान्तिसम्मेलनकोएजेण्डामाकुनैपरिवर्तनल्याउनेवानदिनेभन्नेअझैनिश्चितछैन।युक्रेनीराष्ट्रपतिभोलोडिमिरजेलेन्स्कीलेपुटिनकोयुद्धविरामप्रस्तावलाईअल्टिमेटमभनेकाछन्,जसलाईविश्वासगर्नसकिँदैन।जेलेन्स्कीलेआफूलेबुझेसम्मयुद्धविरामसँगसम्बन्धितशर्तहरूस्वीकारगरेपनिपुटिनलेसैन्यआक्रमणरोक्ननसक्नेबताए।उनलेपुटिनकायीसन्देशहरूहिटलरलेप्रयोगगरेकोसन्देशसँगमिल्दोजुल्दोरहेकोबताए। जेलेन्स्कीलेभने,‘हिटलरलेमलाईचेकोस्लोभाकियाकोएकभागदिनुहोस्रमयुद्धअन्त्यगर्छुभन्थे।योपूर्णझुटथियो।यसपछिहिटलरलेपोल्याण्डकोएकहिस्सामागे।तरयसपछिपनिहिटलरलेसम्पूर्णयुरोपमाआफ्नोनियन्त्रणकायमराखे।39;युक्रेनीविदेशमन्त्रालयलेपुटिनकोपछिल्लोभनाइमाकुनैनयाँकुरानभएकोबताए। मन्त्रालयलेभने,39;स्विट्जरल्याण्डमाशान्तिशिखरसम्मेलनकोपूर्वसन्ध्यामापुटिनकोएउटैलक्ष्यछ,यसशिखरसम्मेलनमाविश्वभरकानेतारदेशहरूलाईसहभागीहुनबाटरोक्नु।39;त्यस्तैअमेरिकीरक्षामन्त्रीलोयडअस्टिनलेशुक्रबाररुसीराष्ट्रपतिभ्लादिमिरपुटिनलेयुक्रेनलाईयुद्धअन्त्यगर्नआग्रहगर्नेस्थितिमानभएकोबताएकाछन्।उनलेभने-39;पुटिनलेयुक्रेनलाईशान्तिप्राप्तगर्नकेगर्नुपर्छभन्नसक्नेस्थितिमाछैनन्।News-Karkhana 39;उनलेपुटिनलेचाहेमाआजनैयुद्धअन्त्यगर्नसक्नेबताए।खेलनेपालदक्षिणअफ्रिकासँगएकरनलेपराजितजर्मनीकोयुरोकपमाविजयीशुरुवातकाठमाडौँ।जर्मनीलेयुरोकपमाविजयीशुरुवातगरेकोछ।गएरातीसम्पन्नयुरोकप२०२४कोउद्घाटनखेलमाजर्मनीलेस्कटल्याण्डलाई५-१गोलअन्तरलेपराजितगरेकोहो।जर्मनीकालागिफ्लोरियनविर्त्ज,जमालमुसिआला,काइहाभेर्ट,निकलसफुल्करगरएम्रीक्यानलेएकएकगोलगरेकाथिए।त्यस्तैस्कटल्याण्डकालागिएकगोलजर्मनीकाएन्टोनियोरुडीगेरलेआत्मघातीगोलगरेकाथिए।त्यस्तैयसखेलमास्कटल्याण्डकारियानपोर्टेओउसलेखेलको४४औमिनेटमारातोकार्डपाएपछिस्कटल्याण्ड१०खेलाडीमासिमितभएकोथियो।योजितपछिसमुहएमारहेकोजर्मनीले३अंकहासिलगरेकोछ।युरोकपअन्तर्गतआजसाँझ६:४५बजेदेखिहंगेरीरस्वीट्जरल्याण्डखेल्दैछन्भनेराती९:४५बजेदेखिस्पेनरक्रोसियाखेल्दैछन्।त्यस्तैआजराति१२:४५बजेदेखिइटालीरअल्बानियाखेल्दैछन्।  पाकिस्तानटी-२०विश्वकपबाटबाहिरियो,अमेरिकासुपरआठमाकाठमाडौँ।पाकिस्तानजारीटी-२०विश्वकपबाटबाहिरिएकोछ।समुहएबाटअमेरिकासुपरआठमापुगेसँगैपाकिस्तानसमुहचरणबाटनैबाहिरिएकोहो।गएरातीहुनुपर्नेअमेरिकारआयरल्याण्डबीचकोखेलबर्षालेरद्धभएपछिसमुहएमाअमेरिकाको४खेलमा५अंकभएसँगैसुपरआठमापुगेकोथियो।समुहएबाटभारतयसअघिनैलगातारतीनखेलजितेरसुपरआठमापुगिसकेकोछ।पाकिस्तानलेशुरुकादुईखेलमालगातारहारबेहोरेपछिसुपरआठकोसम्भावनाकठिनबनेकोथियो।तेस्रोखेलमाक्यानडाविरुद्धजितहासिलगरेपनिअबपाकिस्तानकोविश्वकपयात्राटुंगिएकोछ।अबपाकिस्तानलेआफ्नोअन्तिमखेलआयरल्याण्डविरुद्धखेल्नेछ। शिक्षाक्याम्पसप्रमुखमोहःतेस्रोकार्यकालकोलागिराजीनामाकोनाटकरोहिणी१कोउत्कृष्टविद्यार्थीहरुपुस्स्कृतवीरगन्जकाविद्यालयमाफेरितीनदिनविदानिजगढनगरपालिकालेआगामीवर्षकोबजेटनिर्माणकानिम्तीसरोकारवालासँगछलफलगर्दै ग्यालरीभिडियोपरराष्ट्रमन्त्रीसाउँदरभारतीयबिदेशमन्त्रीबिचमाभेटबार्ताकाठमाडाैं,१९पुस।पराराष्ट्रमन्त्रीएनपीसाउँदरभारतीयबिदेशमन्त्रीबिचमाभेटबार्ताभएकाेछ। दरबारमार्गस्थितहाेटलयाकएन्डयतीमादुइसमकक्षीकाबिचमाभेटबार्ताभएकाेहाे।शुन्यसमयमाबोल्दैसांसदहरुशुन्यसमयमाबोल्दैसांसदहरुपञ्चायतकालदेखिकाप्रधानमन्त्रीकोसम्पत्तिछानबिनहुनुपर्‍यो:प्रेमसुवालपञ्चायतकालदेखिकाप्रधानमन्त्रीकोसम्पत्तिछानबिनहुनुपर्‍यो:प्रेमसुवालनेपालकोअर्थतन्त्रउच्चघरानाहरुकोनियन्त्रणमाफसेकोछःमेटमणिचौधरीनेपालकोअर्थतन्त्रउच्चघरानाहरुकोनियन्त्रणमाफसेकोछःमेटमणिचौधरीपरराष्ट्रमन्त्रीसाउँदरभारतीयबिदेशमन्त्रीबिचमाभेटबार्ताशुन्यसमयमाबोल्दैसांसदहरुपञ्चायतकालदेखिकाप्रधानमन्त्रीकोसम्पत्तिछानबिनहुनुपर्‍यो:प्रेमसुवालनेपालकोअर्थतन्त्रउच्चघरानाहरुकोनियन्त्रणमाफसेकोछःमेटमणिचौधरी!!!Subscribetoviewthiscontent!!!RegisterLoginMenuHomeContactUsRadioStationsDemandContentsMoreAboutUsOurServicesMediaLinksTerms&ConditionsMediaLinksPressCouncilFederationofNepaliJournalistsPressRegistrarDOIDSubscribetoupdatesGetthelatestcreativenewsfromNewskharkhanaabouteverythingaroundtheworldSubscribe©NewskarkhanaTerms&ConditionsAdvertisingPolicy

Sitio:News-Karkhana Reporte

Si hay una infracción del sitio, haga clic en InformarReporte

Información recomendada

Sitio recomendado