موقع حكاية حب

  • 2022-01-10Fecha de colección
  • 2022-02-15Actualizado
موقع حكاية حب
  • Dirección web:www.7obtv.net
  • Servidor IP:66.81.203.196
  • Descripción del lugar:موقع حكاية حب لمشاهدة وتحميل المسلسلات التركية والدراما ، يمكنك من خلال موقع حكاية حب متابعة كل ما يخص الدراما التركية المتنوعة كما يمكنك البحث

nombre de dominio:www.7obtv.netValuación

acerca de 5000~500000

nombre de dominio:www.7obtv.netfluir

367

nombre de dominio:www.7obtv.netBueno o malo

Se inteligente. Bicco Changlong

sitio web:موقع حكاية حبPesos

2

sitio web:موقع حكاية حبIP

66.81.203.196

sitio web:موقع حكاية حبcontenido

7obtv.net(window.NREUM||(NREUM={})).init={privacy:{cookies_enabled:true},ajax:{deny_list:["bam.nr-data.net"]},distributed_tracing:{enabled:true}};(window.NREUM||(NREUM={})).loader_config={entID:"04",accountID:"",trustKey:"",xpid:"VwMPU15VGwIFXFlWQEX1w=",licenseKey:"6bc175e1c8",applicationID:"98"};;/*!Forlicenseinformationpleaseseenr-loader-spa-1.260.1.min.js.LICENSE.txt*/(()=>{vare,t,r={234:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{P_:()=>m,Mt:()=>b,C5:()=>s,DL:()=>w,OP:()=>O,lF:()=>D,Yu:()=>_,Dg:()=>v,CX:()=>c,GE:()=>E,sU:()=>I});varn=r(8632),i=r(9567);consto={beacon:n.ce.beacon,eموقع حكاية حبrrorBeacon:n.ce.errorBeacon,licenseKey:void0,applicationID:void0,sa:void0,queueTime:void0,applicationTime:void0,ttGuid:void0,user:void0,account:void0,product:void0,extra:void0,jsAttributes:{},userAttributes:void0,atts:void0,transactionName:void0,tNamePlain:void0},a={};functions(e){if(!e)thrownewError("Allinfoobjectsrequireanentidentifier!");if(!a[e])thrownewError("Infofor".concat(e,"wasneverset"));returna[e]}functionc(e,t){if(!e)thrownewError("Allinfoobjectsrequireanentidentifier!");a[e]=(0,i.D)(t,o);constr=(0,n.ek)(e);r&&(r.info=a[e])}constu=e=>{if(!e||"string"!=typeofe)return!1;try{document.createDocumentFrment().querySelector(e)}catch{return!1}return!0};vard=r(7056),l=r(50);constf="[data-nr-mask]",h=()=>{conste={mask_selector:"*",block_selector:"[data-nr-block]",mask_input_options:{color:!1,date:!1,"datetime-local":!1,email:!1,month:!1,number:!1,range:!1,search:!1,tel:!1,text:!1,time:!1,url:!1,week:!1,textarea:!1,select:!1,password:!0}};return{feature_fls:[],proxy:{assets:void0,beacon:void0},privacy:{cookies_enabled:!0},ajax:{deny_list:void0,block_internal:!0,enabled:!0,harvestTimeSeconds:10,autoStart:!0},distributed_tracing:{enabled:void0,exclude_newrelic_header:void0,cors_use_newrelic_header:void0,cors_use_tracecontext_headers:void0,allowed_origins:void0},session:{expiresMs:d.oD,inactiveMs:d.Hb},ssl:void0,obfuscate:void0,jserrors:{enabled:!0,harvestTimeSeconds:10,autoStart:!0},metrics:{enabled:!0,autoStart:!0},pe_action:{enabled:!0,harvestTimeSeconds:30,autoStart:!0},pe_view_event:{enabled:!0,autoStart:!0},pe_view_timing:{enabled:!0,harvestTimeSeconds:30,long_task:!1,autoStart:!0},session_trace:{enabled:!0,harvestTimeSeconds:10,autoStart:!0},harvest:{tooManyRequestsDelay:60},session_replay:{autoStart:!0,enabled:!1,harvestTimeSeconds:60,preload:!1,sampling_rate:10,error_sampling_rate:100,collect_fonts:!1,inline_imes:!1,inline_stylesheet:!0,mask_all_inputs:!0,getmask_text_selector(){returne.mask_selector},setmask_text_selector(t){u(t)?e.mask_selector="".concat(t,",").concat(f):""===t||null===t?e.mask_selector=f:(0,l.Z)("Aninvalidsession_replay.mask_selectorwasprovided.'*'willbeused.",t)},getblock_class(){return"nr-block"},getignore_class(){return"nr-ignore"},getmask_text_class(){return"nr-mask"},getblock_selector(){returne.block_selector},setblock_selector(t){u(t)?e.block_selector+=",".concat(t):""!==t&&(0,l.Z)("Aninvalidsession_replay.block_selectorwasprovidedandwillnotbeused",t)},getmask_input_options(){returne.mask_input_options},setmask_input_options(t){t&&"object"==typeoft?e.mask_input_options={...t,password:!0}:(0,l.Z)("Aninvalidsession_replay.mask_input_optionwasprovidedandwillnotbeused",t)}},spa:{enabled:!0,harvestTimeSeconds:10,autoStart:!0},soft_nigations:{enabled:!0,harvestTimeSeconds:10,autoStart:!0}}},p={},g="Allconfigurationobjectsrequireanentidentifier!";functionm(e){if(!e)thrownewError(g);if(!p[e])thrownewError("Configurationfor".concat(e,"wasneverset"));returnp[e]}functionv(e,t){if(!e)thrownewError(g);p[e]=(0,i.D)(t,h());constr=(0,n.ek)(e);r&&(r.init=p[e])}functionb(e,t){if(!e)thrownewError(g);varr=m(e);if(r){for(varn=t.split("."),i=0;i{"usestrict";r.d(t,{D:()=>i});varn=r(50);functioni(e,t){try{if(!e||"object"!=typeofe)return(0,n.Z)("SettingaConfigurablerequiresanobjectasinput");if(!t||"object"!=typeoft)return(0,n.Z)("SettingaConfigurablerequiresamodeltosetitsinitialproperties");constr=Object.create(Object.getPrototypeOf(t),Object.getOwnPropertyDescriptors(t)),o=0===Object.keys(r).length?e:r;for(letaino)if(void0!==e[a])try{if(null===e[a]){r[a]=null;continue}Array.isArray(e[a])&&Array.isArray(t[a])?r[a]=Array.from(newSet([...e[a],...t[a]])):"object"==typeofe[a]&&"object"==typeoft[a]?r[a]=i(e[a],t[a]):r[a]=e[a]}catch(e){(0,n.Z)("AnerroroccurredwhilesettingapropertyofaConfigurable",e)}returnr}catch(e){(0,n.Z)("AnerroroccuredwhilesettingaConfigurable",e)}}},6818:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{Re:()=>i,gF:()=>o,lF:()=>a,q4:()=>n});constn="1.260.1",i="PROD",o="CDN",a="2.0.0-alpha.12"},385:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{FN:()=>u,IF:()=>f,LW:()=>s,Nk:()=>p,Tt:()=>d,_A:()=>a,iS:()=>c,il:()=>i,sK:()=>g,ux:()=>l,v6:()=>o,w1:()=>h});varn=r(7894);consti="undefined"!=typeofwindow&&!!window.document,o="undefined"!=typeofWorkerGlobalScope&&("undefined"!=typeofself&&selfinstanceofWorkerGlobalScope&&self.nigatorinstanceofWorkerNigator||"undefined"!=typeofglobalThis&&globalThisinstanceofWorkerGlobalScope&&globalThis.nigatorinstanceofWorkerNigator),a=i?window:"undefined"!=typeofWorkerGlobalScope&&("undefined"!=typeofself&&selfinstanceofWorkerGlobalScope&&self||"undefined"!=typeofglobalThis&&globalThisinstanceofWorkerGlobalScope&&globalThis),s="complete"===a?.document?.readyState,c=Boolean("hidden"===a?.document?.visibilityState),u=""+a?.location,d=/iPad|iPhone|iPod/.test(a.nigator?.userent),l=d&&"undefined"==typeofSharedWorker,f=(()=>{conste=a.nigator?.userent?.match(/Firefox[/\s](\d+\.\d+)/);returnArray.isArray(e)&&e.length>=2?+e[1]:0})(),h=Boolean(i&&window.document.documentMode),p=!!a.nigator?.sendBeacon,g=Date.now()-(0,n.z)()},1117:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{w:()=>o});varn=r(50);consti={entIdentifier:"",ee:void0};classo{constructor(e){try{if("object"!=typeofe)return(0,n.Z)("sharedcontextrequiresanobjectasinput");this.sharedContext={},Object.assign(this.sharedContext,i),Object.entries(e).forEach((e=>{let[t,r]=e;Object.keys(i).includes(t)&&(this.sharedContext[t]=r)}))}catch(e){(0,n.Z)("AnerroroccurredwhilesettingSharedContext",e)}}}},1199:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{R2:()=>a,zR:()=>i,zh:()=>o});varn=[];functioni(e){if(o(e))return!1;if(0===n.length)return!0;for(vart=0;tt.length)&&t.indexOf(e)===t.length-e.length}functionc(e,t){return0===e.indexOf("/")&&(e=e.substring(1)),0===t.indexOf("/")&&(t=t.substring(1)),""===e||e===t}},8e3:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{LP:()=>l,RP:()=>c,o5:()=>u});varn=r(8325),i=r(1284),o=r(4322),a=r(3325);consts={};functionc(e,t){constr={sted:!1,priority:a.p[t]||0};d(e),s[e].get(t)||s[e].set(t,r)}functionu(e,t){d(e),s[e].get(t)&&s[e].delete(t),s[e].size&&f(e)}functiond(e){if(!e)thrownewError("entIdentifierrequired");s[e]||(s[e]=newMap)}functionl(){lete=arguments.length>0&&void0!==arguments[0]?arguments[0]:"",t=arguments.length>1&&void0!==arguments[1]?arguments[1]:"feature",r=arguments.length>2&&void0!==arguments[2]&&arguments[2];if(d(e),!e||!s[e].get(t)||r)returnh(e,t);s[e].get(t).sted=!0,f(e)}functionf(e){constt=Array.from(s[e]);t.every((e=>{let[t,r]=e;returnr.sted}))&&(t.sort(((e,t)=>e[1].priority-t[1].priority)),t.forEach((t=>{let[r]=t;s[e].delete(r),h(e,r)})))}functionh(e,t){constr=e?n.ee.get(e):n.ee,a=o.X.handlers;if(r.backlog&&a){vars=r.backlog[t],c=a[t];if(c){for(varu=0;s&&u{"usestrict";r.d(t,{A:()=>c,ee:()=>u});varn=r(8632),i=r(2210),o=r(234);classa{constructor(e){this.contextId=e}}vars=r(3117);constc="nr@context:".concat(s.a),u=functione(t,r){varn={},s={},d={},l=!1;try{l=16===r.length&&(0,o.OP)(r).isolatedBacklog}catch(e){}varf={on:p,addEventListener:p,removeEventListener:function(e,t){varr=n[e];if(!r)return;for(vari=0;i{deletef.backlog[e]}))},isBuffering:function(e){return!!v()[s[e]]},debugId:r,backlog:l?{}:t&&"object"==typeoft.backlog?t.backlog:{},isolatedBacklog:l};returnObject.defineProperty(f,"aborted",{get:()=>{lete=f._aborted||!1;returne||(t&&(e=t.aborted),e)}}),f;functionh(e){returne&&einstanceofa?e:e?(0,i.X)(e,c,(()=>newa(c))):newa(c)}functionp(e,t){n[e]=g(e).concat(t)}functiong(e){returnn[e]||[]}functionm(t){returnd[t]=d[t]||e(f,t)}functionv(){returnf.backlog}}(void0,"globalEE"),d=(0,n.fP)();d.ee||(d.ee=u)},5546:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{E:()=>n,p:()=>i});varn=r(8325).ee.get("handle");functioni(e,t,r,i,o){o?(o.buffer([e],i),o.emit(e,t,r)):(n.buffer([e],i),n.emit(e,t,r))}},4322:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{X:()=>o});varn=r(5546);o.on=a;vari=o.handlers={};functiono(e,t,r,o){a(o||n.E,i,e,t,r)}functiona(e,t,r,i,o){o||(o="feature"),e||(e=n.E);vara=t[o]=t[o]||{};(a[r]=a[r]||[]).push([e,i])}},3239:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{bP:()=>s,iz:()=>c,m$:()=>a});varn=r(385);leti=!1,o=!1;try{conste={getpassive(){returni=!0,!1},getsignal(){returno=!0,!1}};n._A.addEventListener("test",null,e),n._A.removeEventListener("test",null,e)}catch(e){}functiona(e,t){returni||o?{capture:!!e,passive:i,signal:t}:!!e}functions(e,t){letr=arguments.length>2&&void0!==arguments[2]&&arguments[2],n=arguments.length>3?arguments[3]:void0;window.addEventListener(e,t,a(r,n))}functionc(e,t){letr=arguments.length>2&&void0!==arguments[2]&&arguments[2],n=arguments.length>3?arguments[3]:void0;document.addEventListener(e,t,a(r,n))}},3117:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{a:()=>n});constn=(0,r(4402).Rl)()},4402:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{Ht:()=>u,M:()=>c,Rl:()=>a,ky:()=>s});varn=r(385);consti="xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx";functiono(e,t){returne?15&e[t]:16*Math.random()|0}functiona(){conste=n._A?.crypto||n._A?.msCrypto;lett,r=0;returne&&e.getRandomValues&&(t=e.getRandomValues(newUint8Array(30))),i.split("").map((e=>"x"===e?o(t,r++).toString(16):"y"===e?(3&o()|8).toString(16):e)).join("")}functions(e){constt=n._A?.crypto||n._A?.msCrypto;letr,i=0;t&&t.getRandomValues&&(r=t.getRandomValues(newUint8Array(e)));consta=[];for(vars=0;s{"usestrict";r.d(t,{Bq:()=>n,Hb:()=>a,IK:()=>u,K4:()=>i,oD:()=>o,uT:()=>c,wO:()=>s});constn="NRBA",i="SESSION",o=144e5,a=18e5,s={STARTED:"session-started",PAUSE:"session-pause",RESET:"session-reset",RESUME:"session-resume",UPDATE:"session-update"},c={SAME_TAB:"same-tab",CROSS_TAB:"cross-tab"},u={OFF:0,FULL:1,ERROR:2}},7894:(e,t,r)=>{"usestrict";functionn(){returnMath.floor(performance.now())}r.d(t,{z:()=>n})},7243:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{e:()=>i});varn=r(385);functioni(e){if(0===(e||"").indexOf("data:"))return{protocol:"data"};try{constt=newURL(e,location.href),r={port:t.port,hostname:t.hostname,pathname:t.pathname,search:t.search,protocol:t.protocol.slice(0,t.protocol.indexOf(":")),sameOrigin:t.protocol===n._A?.location?.protocol&&t.host===n._A?.location?.host};returnr.port&&""!==r.port||("http:"===t.protocol&&(r.port="80"),":"===t.protocol&&(r.port="443")),r.pathname&&""!==r.pathname?r.pathname.startsWith("/")||(r.pathname="/".concat(r.pathname)):r.pathname="/",r}catch(e){return{}}}},50:(e,t,r)=>{"usestrict";functionn(e,t){"function"==typeofconsole.warn&&(console.warn("NewRelic:".concat(e)),t&&console.warn(t))}r.d(t,{Z:()=>n})},2825:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{N:()=>c,T:()=>s});varn=r(8325),i=r(385);consto="newrelic";consta=newSet,s={};functionc(e,t){constr=n.ee.get(t);s[t]??={},e&&"object"==typeofe&&(a.has(t)||(r.emit("rumresp",[e]),s[t]=e,a.add(t),function(){lete=arguments.length>0&&void0!==arguments[0]?arguments[0]:{};try{i._A.dispatchEvent(newCustomEvent(o,{detail:e}))}catch(e){}}({loaded:!0})))}},2210:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{X:()=>i});varn=Object.prototype.hasOwnProperty;functioni(e,t,r){if(n.call(e,t))returne[t];vari=r();if(Object.defineProperty&&Object.keys)try{returnObject.defineProperty(e,t,{value:i,writable:!0,enumerable:!1}),i}catch(e){}returne[t]=i,i}},7872:(e,t,r)=>{"usestrict";functionn(e){vart=this;letr=arguments.length>1&&void0!==arguments[1]?arguments[1]:500,n=arguments.length>2&&void0!==arguments[2]?arguments[2]:{};consti=n?.leading||!1;leto;returnfunction(){for(varn=arguments.length,a=newArray(n),s=0;s{o=clearTimeout(o)}),r)),i||(clearTimeout(o),o=setTimeout((()=>{e.apply(t,a)}),r))}}functioni(e){vart=this;letr=!1;returnfunction(){if(!r){r=!0;for(varn=arguments.length,i=newArray(n),o=0;on,Z:()=>i})},1284:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{D:()=>n});constn=(e,t)=>Object.entries(e||{}).map((e=>{let[r,n]=e;returnt(r,n)}))},4351:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{P:()=>o});varn=r(8325);consti=()=>{conste=newWeakSet;return(t,r)=>{if("object"==typeofr&&null!==r){if(e.has(r))return;e.add(r)}returnr}};functiono(e){try{returnJSON.stringify(e,i())}catch(e){try{n.ee.emit("internal-error",[e])}catch(e){}}}},3960:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{KB:()=>a,b2:()=>o});varn=r(3239);functioni(){return"undefined"==typeofdocument||"complete"===document.readyState}functiono(e,t){if(i())returne();(0,n.bP)("load",e,t)}functiona(e){if(i())returne();(0,n.iz)("DOMContentLoaded",e)}},8632:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{EZ:()=>d,ce:()=>o,ek:()=>u,fP:()=>a,gG:()=>l,h5:()=>c,mF:()=>s});varn=r(385),i=r(7894);consto={beacon:"bam.nr-data.net",errorBeacon:"bam.nr-data.net"};functiona(){returnn._A.NREUM||(n._A.NREUM={}),void0===n._A.newrelic&&(n._A.newrelic=n._A.NREUM),n._A.NREUM}functions(){lete=a();returne.o||(e.o={ST:n._A.setTimeout,SI:n._A.setImmediate,CT:n._A.clearTimeout,XHR:n._A.XML,REQ:n._A.Request,EV:n._A.Event,PR:n._A.Promise,MO:n._A.MutationObserver,FETCH:n._A.fetch}),e}functionc(e,t){letr=a();r.initializedents??={},t.initializedAt={ms:(0,i.z)(),date:newDate},r.initializedents[e]=t}functionu(e){lett=a();returnt.initializedents?.[e]}functiond(e,t){a()[e]=t}functionl(){returnfunction(){lete=a();constt=e.info||{};e.info={beacon:o.beacon,errorBeacon:o.errorBeacon,...t}}(),function(){lete=a();constt=e.init||{};e.init={...t}}(),s(),function(){lete=a();constt=e.loader_config||{};e.loader_config={...t}}(),a()}},7956:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{N:()=>i});varn=r(3239);functioni(e){lett=arguments.length>1&&void0!==arguments[1]&&arguments[1],r=arguments.length>2?arguments[2]:void0,i=arguments.length>3?arguments[3]:void0;(0,n.iz)("visibilitychange",(function(){if(t)returnvoid("hidden"===document.visibilityState&&e());e(document.visibilityState)}),r,i)}},7806:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{em:()=>b,u5:()=>T,QU:()=>I,_L:()=>j,Gm:()=>L,Lg:()=>M,BV:()=>V,Kf:()=>Y});varn=r(8325),i=r(3117);consto="nr@original:".concat(i.a);vara=Object.prototype.hasOwnProperty,s=!1;functionc(e,t){returne||(e=n.ee),r.inPlace=function(e,t,n,i,o){n||(n="");consta="-"===n.charAt(0);for(lets=0;s2?n-2:0),o=2;o{r(_[R],e,w),r(x[R],e,w)})),r(f._A,"fetch",A),t.on(A+"end",(function(e,r){varn=this;if(r){vari=r.headers.get("content-length");null!==i&&(n.rxSize=i),t.emit(A+"done",[null,r],n)}elset.emit(A+"done",[e],n)})),t}constN={},O=["pushState","replaceState"];functionI(e){constt=function(e){return(e||n.ee).get("history")}(e);return!f.il||N[t.debugId]++||(N[t.debugId]=1,c(t).inPlace(window.history,O,"-")),t}varD=r(3239);constP={},C=["appendChild","insertBefore","replaceChild"];functionj(e){constt=function(e){return(e||n.ee).get("jsonp")}(e);if(!f.il||P[t.debugId])returnt;P[t.debugId]=!0;varr=c(t),i=/[?&](?:callback|cb)=([^]+)/,o=/(.*)\.([^.]+)/,a=/^(\w+)(\.|$)(.*)$/;functions(e,t){if(!e)returnt;constr=e.match(a),n=r[1];returns(r[3],t[n])}returnr.inPlace(Node.prototype,C,"dom-"),t.on("dom-start",(function(e){!function(e){if(!e||"string"!=typeofe.nodeName||"script"!==e.nodeName.toLowerCase())return;if("function"!=typeofe.addEventListener)return;varn=(a=e.src,c=a.match(i),c?c[1]:null);vara,c;if(!n)return;varu=function(e){vart=e.match(o);if(t&&t.length>=3)return{key:t[2],parent:s(t[1],window)};return{key:e,parent:window}}(n);if("function"!=typeofu.parent[u.key])return;vard={};functionl(){t.emit("jsonp-end",[],d),e.removeEventListener("load",l,(0,D.m$)(!1)),e.removeEventListener("error",f,(0,D.m$)(!1))}functionf(){t.emit("jsonp-error",[],d),t.emit("jsonp-end",[],d),e.removeEventListener("load",l,(0,D.m$)(!1)),e.removeEventListener("error",f,(0,D.m$)(!1))}r.inPlace(u.parent,[u.key],"cb-",d),e.addEventListener("load",l,(0,D.m$)(!1)),e.addEventListener("error",f,(0,D.m$)(!1)),t.emit("new-jsonp",[e.src],d)}(e[0])})),t}constk={};functionL(e){constt=function(e){return(e||n.ee).get("mutation")}(e);if(!f.il||k[t.debugId])returnt;k[t.debugId]=!0;varr=c(t),i=f._A.MutationObserver;returni&&(window.MutationObserver=function(e){returnthisinstanceofi?newi(r(e,"fn-")):i.apply(this,arguments)},MutationObserver.prototype=i.prototype),t}constH={};functionM(e){constt=function(e){return(e||n.ee).get("promise")}(e);if(H[t.debugId])returnt;H[t.debugId]=!0;varr=t.context,i=c(t),a=f._A.Promise;returna&&function(){functione(r){varn=t.context(),o=i(r,"executor-",n,null,!1);consts=Reflect.construct(a,[o],e);returnt.context(s).getCtx=function(){returnn},s}f._A.Promise=e,Object.defineProperty(e,"name",{value:"Promise"}),e.toString=function(){returna.toString()},Object.setPrototypeOf(e,a),["all","race"].forEach((function(r){constn=a[r];e[r]=function(e){leti=!1;[...e||[]].forEach((e=>{this.resolve(e).then(a("all"===r),a(!1))}));consto=n.apply(this,arguments);returno;functiona(e){returnfunction(){t.emit("propate",[null,!i],o,!1,!1),i=i||!e}}}})),["resolve","reject"].forEach((function(r){constn=a[r];e[r]=function(e){constr=n.apply(this,arguments);returne!==r&&t.emit("propate",[e,!0],r,!1,!1),r}})),e.prototype=a.prototype;constn=a.prototype.then;a.prototype.then=function(){vare=this,o=r(e);o.promise=e;for(vara=arguments.length,s=newArray(a),c=0;c3&&!a.resolved&&(a.resolved=!0,r.emit("xhr-resolved",[],e)),i.inPlace(e,l,"fn-",w)}),(0,D.m$)(!1))}catch(e){(0,Z.Z)("AnerroroccurredwhileinterceptingXHR",e);try{r.emit("internal-error",[e])}catch(e){}}vara;returnt};functiong(e,t){i.inPlace(t,["onreadystatechange"],"fn-",w)}if(function(e,t){for(varrine)t[r]=e[r]}(o,p),p.prototype=o.prototype,i.inPlace(p.prototype,X,"-xhr-",w),r.on("send-xhr-start",(function(e,t){g(e,t),function(e){h.push(e),a&&(m?m.then(A):u?u(A):(v=-v,y.data=v))}(t)})),r.on("open-xhr-start",g),a){varm=s&&s.resolve();if(!u&&!s){varv=1,y=document.createTextNode(v);newa(A).observe(y,{characterData:!0})}}elset.on("fn-end",(function(e){e[0]&&e[0].type===d||A()}));functionA(){for(vare=0;e{"usestrict";r.d(t,{t:()=>n});constn=r(3325).D.ajax},6660:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{t:()=>n});constn=r(3325).D.jserrors},3081:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{gF:()=>o,mY:()=>i,t9:()=>n,vz:()=>s,xS:()=>a});constn=r(3325).D.metrics,i="sm",o="cm",a="storeSupportabilityMetrics",s="storeEventMetrics"},4649:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{t:()=>n});constn=r(3325).D.peAction},7633:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{t:()=>n});constn=r(3325).D.peViewEvent},9251:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{t:()=>n});constn=r(3325).D.peViewTiming},7144:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{Ef:()=>o,J0:()=>f,Mi:()=>l,Vb:()=>a,Ye:()=>c,fm:()=>u,i9:()=>s,pB:()=>h,t9:()=>i,u0:()=>d});varn=r(7056);consti=r(3325).D.sessionReplay,o={RECORD:"recordReplay",PAUSE:"pauseReplay",REPLAY_RUNNING:"replayRunning",ERROR_DURING_REPLAY:"errorDuringReplay"},a=.12,s={DomContentLoaded:0,Load:1,FullSnapshot:2,IncrementalSnapshot:3,Meta:4,Custom:5},c=1e6,u=64e3,d={[n.IK.ERROR]:15e3,[n.IK.FULL]:3e5,[n.IK.OFF]:0},l={RESET:{messe:"Sessionwasreset",sm:"Reset"},IMPORT:{messe:"Recorderfailedtoimport",sm:"Import"},TOO_MANY:{messe:"429:TooManyRequests",sm:"Too-Many"},TOO_BIG:{messe:"Payloadwastoolarge",sm:"Too-Big"},CROSS_TAB:{messe:"SessionEntitywassettoOFFonanothertab",sm:"Cross-Tab"},ENTITLEMENTS:{messe:"SessionReplayisnotallowedandwillnotbestarted",sm:"Entitlement"}},f=5e3,h={API:"api"}},3112:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{HM:()=>c,Rc:()=>a,rU:()=>s,wi:()=>u});varn=r(234),i=r(8488),o=r(385);functiona(e){return!!n.Yu.MO&&(0,i.H)(e)&&!0===(0,n.Mt)(e,"session_trace.enabled")}functions(e){return!0===(0,n.Mt)(e,"session_replay.preload")&&a(e)}functionc(e,t){return!!a(e)&&(!!t?.isNew||!!t?.state.sessionReplayMode)}functionu(e,t){constr=t.correctAbsoluteTimestamp(e);return{originalTimestamp:e,correctedTimestamp:r,timestampDiff:e-r,originTime:o.sK,correctedOriginTime:t.correctedOriginTime,originTimeDiff:Math.floor(o.sK-t.correctedOriginTime)}}},3614:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{BST_RESOURCE:()=>i,END:()=>s,FEATURE_NAME:()=>n,FN_END:()=>u,FN_START:()=>c,PUSH_STATE:()=>d,RESOURCE:()=>o,START:()=>a,c:()=>l});constn=r(3325).D.sessionTrace,i="bstResource",o="resource",a="-start",s="-end",c="fn"+a,u="fn"+s,d="pushState",l=1e3},6216:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{K8:()=>s,QZ:()=>c,cS:()=>o,sE:()=>i,t9:()=>a,vh:()=>u});varn=r(3325);consti=["click","keydown","submit"],o="api",a=n.D.softN,s={INITIAL_PE_LOAD:"",ROUTE_CHANGE:1,UNSPECIFIED:2},c={INTERACTION:1,AJAX:2,CUSTOM_END:3,CUSTOM_TRACER:4},u={IP:"inprogress",FIN:"finished",CAN:"cancelled"}},7836:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{BODY:()=>E,CB_END:()=>_,CB_START:()=>u,END:()=>w,FEATURE_NAME:()=>i,FETCH:()=>R,FETCH_BODY:()=>v,FETCH_DONE:()=>m,FETCH_START:()=>g,FN_END:()=>c,FN_START:()=>s,INTERACTION:()=>f,INTERACTION_API:()=>d,INTERACTION_EVENTS:()=>o,JSONP_END:()=>b,JSONP_NODE:()=>p,JS_TIME:()=>x,MAX_TIMER_BUDGET:()=>a,REMAINING:()=>l,SPA_NODE:()=>h,START:()=>A,originalSetTimeout:()=>y});varn=r(234);consti=r(3325).D.spa,o=["click","submit","keypress","keydown","keyup","change"],a=999,s="fn-start",c="fn-end",u="cb-start",d="api-ixn-",l="remaining",f="interaction",h="spaNode",p="jsonpNode",g="fetch-start",m="fetch-done",v="fetch-body-",b="jsonp-end",y=n.Yu.ST,A="-start",w="-end",E="-body",_="cb"+w,x="jsTime",R="fetch"},5938:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{W:()=>i});varn=r(8325);classi{constructor(e,t,r){this.entIdentifier=e,this.gregator=t,this.ee=n.ee.get(e),this.featureName=r,this.blocked=!1}}},8488:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{H:()=>o});varn=r(234),i=r(385);consto=e=>i.il&&!0===(0,n.Mt)(e,"privacy.cookies_enabled")},2758:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{j:()=>_});varn=r(3325),i=r(234),o=r(5546),a=r(8325),s=r(8e3),c=r(3960),u=r(385),d=r(50),l=r(3081),f=r(8632),h=r(7144);constp=["setErrorHandler","finished","addToTrace","addRelease","addPeAction","setCurrentRouteName","setPeViewName","setCustomAttribute","interaction","noticeError","setUserId","setApplicationVersion","start",h.Ef.RECORD,h.Ef.PAUSE],g=["setErrorHandler","finished","addToTrace","addRelease"];varm=r(7894),v=r(7056);functionb(){conste=(0,f.gG)();p.forEach((t=>{e[t]=function(){for(varr=arguments.length,n=newArray(r),i=0;i1?r-1:0),i=1;i{e.exposed&&e.api[t]&&o.push(e.api[t](...n))})),o.length>1?o:o[0]}(t,...n)}}))}consty={};varA=r(2825);constw=e=>{constt=e.startsWith("http");e+="/",r.p=t?e:""+e};letE=!1;function_(e){lett=arguments.length>1&&void0!==arguments[1]?arguments[1]:{},p=arguments.length>2?arguments[2]:void0,_=arguments.length>3?arguments[3]:void0,{init:x,info:R,loader_config:S,runtime:T={loaderType:p},exposed:N=!0}=t;constO=(0,f.gG)();R||(x=O.init,R=O.info,S=O.loader_config),(0,i.Dg)(e.entIdentifier,x||{}),(0,i.GE)(e.entIdentifier,S||{}),R.jsAttributes??={},u.v6&&(R.jsAttributes.isWorker=!0),(0,i.CX)(e.entIdentifier,R);constI=(0,i.P_)(e.entIdentifier),D=[R.beacon,R.errorBeacon];E||(I.proxy.assets&&(w(I.proxy.assets),D.push(I.proxy.assets)),I.proxy.beacon&&D.push(I.proxy.beacon),b(),(0,f.EZ)("activatedFeatures",A.T),e.runSoftNOverSpa&&=!0===I.soft_nigations.enabled&&I.feature_fls.includes("soft_n")),T.denyList=[...I.ajax.deny_list||[],...I.ajax.block_internal?D:[]],T.ptid=e.entIdentifier,(0,i.sU)(e.entIdentifier,T),void0===e.api&&(e.api=function(e,t){letf=arguments.length>2&&void0!==arguments[2]&&arguments[2];t||(0,s.RP)(e,"api");constp={};varb=a.ee.get(e),A=b.get("tracer");y[e]=v.IK.OFF,b.on(h.Ef.REPLAY_RUNNING,(t=>{y[e]=t}));varw="api-",E=w+"ixn-";function_(t,r,n,o){consta=(0,i.C5)(e);returnnull===r?deletea.jsAttributes[t]:(0,i.CX)(e,{...a,jsAttributes:{...a.jsAttributes,[t]:r}}),S(w,n,!0,o||null===r?"session":void0)(t,r)}functionx(){}g.forEach((e=>{p[e]=S(w,e,!0,"api")})),p.addPeAction=S(w,"addPeAction",!0,n.D.peAction),p.setPeViewName=function(t,r){if("string"==typeoft)return"/"!==t.charAt(0)&&(t="/"+t),(0,i.OP)(e).customTransaction=(r||"httpcustom.transaction")+t,S(w,"setPeViewName",!0)()},p.setCustomAttribute=function(e,t){letr=arguments.length>2&&void0!==arguments[2]&&arguments[2];if("string"==typeofe){if(["string","number","boolean"].includes(typeoft)||null===t)return_(e,t,"setCustomAttribute",r);(0,d.Z)("FailedtoexecutesetCustomAttribute.\nNon-nullvaluemustbeastring,numberorbooleantype,butatypeofwasprovided."))}else(0,d.Z)("FailedtoexecutesetCustomAttribute.\nNamemustbeastringtype,butatypeofwasprovided."))},p.setUserId=function(e){if("string"==typeofe||null===e)return_("enduser.id",e,"setUserId",!0);(0,d.Z)("FailedtoexecutesetUserId.\nNon-nullvaluemustbeastringtype,butatypeofwasprovided."))},p.setApplicationVersion=function(e){if("string"==typeofe||null===e)return_("application.version",e,"setApplicationVersion",!1);(0,d.Z)("FailedtoexecutesetApplicationVersion.Expected,butgot."))},p.start=()=>{try{(0,o.p)(l.xS,["API/start/called"],void0,n.D.metrics,b),b.emit("manual-start-all")}catch(e){(0,d.Z)("Anunexpectedissueoccurred",e)}},p[h.Ef.RECORD]=function(){(0,o.p)(l.xS,["API/recordReplay/called"],void0,n.D.metrics,b),(0,o.p)(h.Ef.RECORD,[],void0,n.D.sessionReplay,b)},p[h.Ef.PAUSE]=function(){(0,o.p)(l.xS,["API/pauseReplay/called"],void0,n.D.metrics,b),(0,o.p)(h.Ef.PAUSE,[],void0,n.D.sessionReplay,b)},p.interaction=function(e){return(newx).get("object"==typeofe?e:{})};constR=x.prototype={createTracer:function(e,t){varr={},i=this,a="function"==typeoft;return(0,o.p)(l.xS,["API/createTracer/called"],void0,n.D.metrics,b),f||(0,o.p)(E+"tracer",[(0,m.z)(),e,r],i,n.D.spa,b),function(){if(A.emit((a?"":"no-")+"fn-start",[(0,m.z)(),i,a],r),a)try{returnt.apply(this,arguments)}catch(e){constt="string"==typeofe?newError(e):e;throwA.emit("fn-err",[arguments,this,t],r),t}finally{A.emit("fn-end",[(0,m.z)()],r)}}}};functionS(e,t,r,i){returnfunction(){return(0,o.p)(l.xS,["API/"+t+"موقع حكاية حب/called"],void0,n.D.metrics,b),i&&(0,o.p)(e+t,[(0,m.z)(),...arguments],r?null:this,i,b),r?void0:this}}functionT(){r.e(111).then(r.bind(r,7438)).then((t=>{let{setAPI:r}=t;r(e),(0,s.LP)(e,"api")})).catch((e=>{(0,d.Z)("DownloadingruntimeAPIsfailed...",e),b.abort()}))}return["actionText","setName","setAttribute","se","ignore","onEnd","getContext","end","get"].forEach((e=>{R[e]=S(E,e,void0,f?n.D.softN:n.D.spa)})),p.setCurrentRouteName=f?S(E,"routeName",void0,n.D.softN):S(w,"routeName",!0,n.D.spa),p.noticeError=function(t,r){"string"==typeoft&&(t=newError(t)),(0,o.p)(l.xS,["API/noticeError/called"],void0,n.D.metrics,b),(0,o.p)("err",[t,(0,m.z)(),!1,r,!!y[e]],void0,n.D.jserrors,b)},u.il?(0,c.b2)((()=>T()),!0):T(),p}(e.entIdentifier,_,e.runSoftNOverSpa)),void0===e.exposed&&(e.exposed=N),E=!0}},8993:(e,t,r)=>{r.nc=(()=>{try{returndocument?.currentScript?.nonce}catch(e){}return""})()},3325:(e,t,r)=>{"usestrict";r.d(t,{D:()=>n,p:()=>i});constn={ajax:"ajax",jserrors:"jserrors",metrics:"metrics",peAction:"pe_action",peViewEvent:"pe_view_event",peViewTiming:"pe_view_timing",sessionReplay:"session_replay",sessionTrace:"session_trace",softN:"soft_nigations",spa:"spa"},i={[n.peViewEvent]:1,[n.peViewTiming]:2,[n.metrics]:3,[n.jserrors]:4,[n.ajax]:5,[n.sessionTrace]:6,[n.peAction]:7,[n.spa]:8,[n.softN]:9,[n.sessionReplay]:10}}},n={};functioni(e){vart=n[e];if(void0!==t)returnt.exports;varo=n[e]={exports:{}};returnr[e](o,o.exports,i),o.exports}i.m=r,i.d=(e,t)=>{for(varrint)i.o(t,r)&&!i.o(e,r)&&Object.defineProperty(e,r,{enumerable:!0,get:t[r]})},i.f={},i.e=e=>Promise.all(Object.keys(i.f).reduce(((t,r)=>(i.f[r](e,t),t)),[])),i.u=e=>({111:"nr-spa",164:"nr-spa-compressor",433:"nr-spa-recorder"}[e]+"-1.260.1.min.js"),i.o=(e,t)=>Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,t),e={},t="NRBA-1.260.1.PROD:",i.l=(r,n,o,a)=>{if(e[r])e[r].push(n);else{vars,c;if(void0!==o)for(varu=document.getElementsByTName("script"),d=0;d{s.onerror=s.onload=null,clearTimeout(p);vari=e[r];if(deletee[r],s.parentNode&&s.parentNode.removeChild(s),i&&i.forEach((e=>e(n))),t)returnt(n)},p=setTimeout(h.bind(null,void0,{type:"timeout",target:s}),12e4);s.onerror=h.bind(null,s.onerror),s.onload=h.bind(null,s.onload),c&&document.head.appendChild(s)}},i.r=e=>{"undefined"!=typeofSymbol&&Symbol.toStringT&&Object.defineProperty(e,Symbol.toStringT,{value:"Module"}),Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0})},i.p="js-ent.newrelic.com/",(()=>{vare={801:0,92:0};i.f.j=(t,r)=>{varn=i.o(e,t)?e[t]:void0;if(0!==n)if(n)r.push(n[2]);else{varo=newPromise(((r,i)=>n=e[t]=[r,i]));r.push(n[2]=o);vara=i.p+i.u(t),s=newError;i.l(a,(r=>{if(i.o(e,t)&&(0!==(n=e[t])&&(e[t]=void0),n)){varo=r&&("load"===r.type?"missing":r.type),a=r&&r.target&&r.target.src;s.messe="Loadingchunk"+t+"failed.\n("+o+":"+a+")",s.name="ChunkLoadError",s.type=o,s.request=a,n[1](s)}}),"chunk-"+t,t)}};vart=(t,r)=>{varn,o,[a,s,c]=r,u=0;if(a.some((t=>0!==e[t]))){for(nins)i.o(s,n)&&(i.m[n]=s[n]);if(c)c(i)}for(t&&t(r);u{"usestrict";i(8993);vare=i(50),t=i(7144),r=i(4402),n=i(8325);classo{entIdentifier;constructor(){lete=arguments.length>0&&void0!==arguments[0]?arguments[0]:(0,r.ky)(16);this.entIdentifier=e,this.ee=n.ee.get(e)}#e(t){for(varr=arguments.length,n=newArray(r>1?r-1:0),i=1;i{t[r]=function(e,t){return!0===(0,s.Mt)(t,"".concat(e,".enabled"))}(r,e)})),t}vard=i(2758);varl=i(8e3),f=i(5938),h=i(3960),p=i(385),g=i(3112),m=i(8488),v=i(7872);classbextendsf.W{constructor(e,t,r){letn=!(arguments.length>3&&void0!==arguments[3])||arguments[3];super(e,t,r),this.auto=n,this.abortHandler=void0,this.featgregate=void0,this.ongregateImported=void0,!1===(0,s.Mt)(this.entIdentifier,"".concat(this.featureName,".autoStart"))&&(this.auto=!1),this.auto?(0,l.RP)(e,r):this.ee.on("manual-start-all",(0,v.Z)((()=>{(0,l.RP)(this.entIdentifier,this.featureName),this.auto=!0,this.importgregator()})))}importgregator(){lett,r=arguments.length>0&&void0!==arguments[0]?arguments[0]:{};if(this.featgregate||!this.auto)return;this.ongregateImported=newPromise((e=>{t=e}));constn=async()=>{letn;try{if((0,m.H)(this.entIdentifier)){const{setupentSession:e}=awaiti.e(111).then(i.bind(i,9446));n=e(this.entIdentifier)}}catch(t){(0,e.Z)("Aproblemoccurredwhenstartingupsessionmaner.Thispewillnotstartorextendanysession.",t),this.featureName===a.D.sessionReplay&&this.abortHandler?.()}try{if(!this.#t(this.featureName,n))return(0,l.LP)(this.entIdentifier,this.featureName),voidt(!1);const{lazyFeatureLoader:e}=awaiti.e(111).then(i.bind(i,8582)),{gregate:o}=awaite(this.featureName,"gregate");this.featgregate=newo(this.entIdentifier,this.gregator,r),t(!0)}catch(r){(0,e.Z)("Downloadingandinitializing".concat(this.featureName,"failed..."),r),this.abortHandler?.(),(0,l.LP)(this.entIdentifier,this.featureName,!0),t(!1),this.ee&&this.ee.abort()}};p.il?(0,h.b2)((()=>n()),!0):n()}#t(e,t){returne!==a.D.sessionReplay||(0,g.HM)(this.entIdentifier,t)}}vary=i(7633);classAextendsb{staticfeatureName=y.t;constructor(e,t){letr=!(arguments.length>2&&void0!==arguments[2])||arguments[2];super(e,t,y.t,r),this.importgregator()}}varw=i(1117),E=i(1284);class_extendsw.w{constructor(e){super(e),this.gregatedData={}}store(e,t,r,n,i){varo=this.getBucket(e,t,r,i);returno.metrics=function(e,t){t||(t={count:0});returnt.count+=1,(0,E.D)(e,(function(e,r){t[e]=x(r,t[e])})),t}(n,o.metrics),o}merge(e,t,r,n,i){varo=this.getBucket(e,t,n,i);if(o.metrics){vara=o.metrics;a.count+=r.count,(0,E.D)(r,(function(e,t){if("count"!==e){varn=a[e],i=r[e];i&&!i.c?a[e]=x(i.t,n):a[e]=function(e,t){if(!t)returne;t.c||(t=R(t.t));returnt.min=Math.min(e.min,t.min),t.max=Math.max(e.max,t.max),t.t+=e.t,t.sos+=e.sos,t.c+=e.c,t}(i,a[e])}}))}elseo.metrics=r}storeMetric(e,t,r,n){vari=this.getBucket(e,t,r);returni.stats=x(n,i.stats),i}getBucket(e,t,r,n){this.gregatedData[e]||(this.gregatedData[e]={});vari=this.gregatedData[e][t];returni||(i=this.gregatedData[e][t]={params:r||{}},n&&(i.custom=n)),i}get(e,t){returnt?this.gregatedData[e]&&this.gregatedData[e][t]:this.gregatedData[e]}take(e){for(vart={},r="",n=!1,i=0;it.max&&(t.max=e),e2&&void0!==arguments[2])||arguments[2];super(e,t,D.t,r),p.il&&((0,O.N)((()=>(0,N.p)("docHidden",[(0,P.z)()],void0,D.t,this.ee)),!0),(0,I.bP)("pehide",(()=>(0,N.p)("winPehide",[(0,P.z)()],void0,D.t,this.ee))),this.importgregator())}}varj=i(3081);classkextendsb{staticfeatureName=j.t9;constructor(e,t){letr=!(arguments.length>2&&void0!==arguments[2])||arguments[2];super(e,t,j.t9,r),this.importgregator()}}varL=i(6660);classH{constructor(e,t,r,n,i){this.name="UncaughtError",this.messe="string"==typeofe?e:(0,T.P)(e),this.sourceURL=t,this.line=r,this.column=n,this.__newrelic=i}}functionM(e){returnF(e)?e:newH(void0!==e?.messe?e.messe:e,e?.filename||e?.sourceURL,e?.lineno||e?.line,e?.colno||e?.col,e?.__newrelic)}functionU(e){lett="UnhandledPromiseRejection";if(F(e?.reason))try{returne.reason.messe=t+":"+e.reason.messe,M(e.reason)}catch(t){returnM(e.reason)}if(void0===e.reason)returnM(t);constr=M(e.reason);returnr.messe=t+":"+r?.messe,r}functionz(e){if(e.errorinstanceofSyntaxError&&!/:\d+$/.test(e.error.stack?.trim())){constt=newH(e.messe,e.filename,e.lineno,e.colno,e.error.__newrelic);returnt.name=SyntaxError.name,t}returnF(e.error)?e.error:M(e)}functionF(e){returneinstanceofError&&!!e.stack}classBextendsb{staticfeatureName=L.t;#r=!1;constructor(e,r){letn=!(arguments.length>2&&void0!==arguments[2])||arguments[2];super(e,r,L.t,n);try{this.removeOnAbort=newAbortController}catch(e){}this.ee.on("internal-error",(e=>{this.abortHandler&&(0,N.p)("ierr",[M(e),(0,P.z)(),!0,{},this.#r],void0,this.featureName,this.ee)})),this.ee.on(t.Ef.REPLAY_RUNNING,(e=>{this.#r=e})),p._A.addEventListener("unhandledrejection",(e=>{this.abortHandler&&(0,N.p)("err",[U(e),(0,P.z)(),!1,{unhandledPromiseRejection:1},this.#r],void0,this.featureName,this.ee)}),(0,I.m$)(!1,this.removeOnAbort?.signal)),p._A.addEventListener("error",(e=>{this.abortHandler&&(0,N.p)("err",[z(e),(0,P.z)(),!1,{},this.#r],void0,this.featureName,this.ee)}),(0,I.m$)(!1,this.removeOnAbort?.signal)),this.abortHandler=this.#n,this.importgregator()}#n(){this.removeOnAbort?.abort(),this.abortHandler=void0}}varG=i(2210);letq=1;constK="nr@id";functionV(e){constt=typeofe;return!e||"object"!==t&&"function"!==t?-1:e===p._A?0:(0,G.X)(e,K,(function(){returnq++}))}functionZ(e){if("string"==typeofe&&e.length)returne.length;if("object"==typeofe){if("undefined"!=typeofArrayBuffer&&einstanceofArrayBuffer&&e.byteLength)returne.byteLength;if("undefined"!=typeofBlob&&einstanceofBlob&&e.size)returne.size;if(!("undefined"!=typeofFormData&&einstanceofFormData))try{return(0,T.P)(e).length}catch(e){return}}}varW=i(7806),X=i(7243);classY{constructor(e){this.entIdentifier=e}generateTracePayload(e){if(!this.shouldGenerateTrace(e))returnnull;vart=(0,s.DL)(this.entIdentifier);if(!t)returnnull;varn=(t.accountID||"").toString()||null,i=(t.entID||"").toString()||null,o=(t.trustKey||"").toString()||null;if(!n||!i)returnnull;vara=(0,r.M)(),c=(0,r.Ht)(),u=Date.now(),d={spanId:a,traceId:c,timestamp:u};return(e.sameOrigin||this.isAllowedOrigin(e)&&this.useTraceContextHeadersForCors())&&(d.traceContextParentHeader=this.generateTraceContextParentHeader(a,c),d.traceContextStateHeader=this.generateTraceContextStateHeader(a,u,n,i,o)),(e.sameOrigin&&!this.excludeNewrelicHeader()||!e.sameOrigin&&this.isAllowedOrigin(e)&&this.useNewrelicHeaderForCors())&&(d.newrelicHeader=this.generateTraceHeader(a,c,u,n,i,o)),d}generateTraceContextParentHeader(e,t){return"00-"+t+"-"+e+"-01"}generateTraceContextStateHeader(e,t,r,n,i){returni+"@nr=0-1-"+r+"-"+n+"-"+e+"----"+t}generateTraceHeader(e,t,r,n,i,o){if(!("function"==typeofp._A?.btoa))returnnull;vara={v:[0,1],d:{ty:"Browser",ac:n,ap:i,id:e,tr:t,ti:r}};returno&&n!==o&&(a.d.tk=o),btoa((0,T.P)(a))}shouldGenerateTrace(e){returnthis.isDtEnabled()&&this.isAllowedOrigin(e)}isAllowedOrigin(e){vart=!1,r={};if((0,s.Mt)(this.entIdentifier,"distributed_tracing")&&(r=(0,s.P_)(this.entIdentifier).distributed_tracing),e.sameOrigin)t=!0;elseif(r.allowed_originsinstanceofArray)for(varn=0;n2&&void0!==arguments[2])||arguments[2];super(e,t,J.t,r),this.dt=newY(e),this.handler=(e,t,r,n)=>(0,N.p)(e,t,r,n,this.ee);try{conste={xml:"xhr",fetch:"fetch",beacon:"beacon"};p._A?.performance?.getEntriesByType("resource").forEach((t=>{if(t.initiatorTypeine&&0!==t.responseStatus){constr={status:t.responseStatus},n={rxSize:t.transferSize,duration:Math.floor(t.duration),cbTime:0};oe(r,t.name),this.handler("xhr",[r,n,t.startTime,t.responseEnd,e[t.initiatorType]],void0,a.D.ajax)}}))}catch(e){}(0,W.u5)(this.ee),(0,W.Kf)(this.ee),function(e,t,r,n){functioni(e){vart=this;t.totalCbs=0,t.called=0,t.cbTime=0,t.end=E,t.ended=!1,t.xhrGuids={},t.lastSize=null,t.loadCaptureCalled=!1,t.params=this.params||{},t.metrics=this.metrics||{},e.addEventListener("load",(function(r){_(t,e)}),(0,I.m$)(!1)),p.IF||e.addEventListener("progress",(function(e){t.lastSize=e.loaded}),(0,I.m$)(!1))}functiono(e){this.params={method:e[0]},oe(this,e[1]),this.metrics={}}functionc(t,r){vari=(0,s.DL)(e);i.xpid&&this.sameOrigin&&r.setRequestHeader("X-NewRelic-ID",i.xpid);varo=n.generateTracePayload(this.parsedOrigin);if(o){vara=!1;o.newrelicHeader&&(r.setRequestHeader("newrelic",o.newrelicHeader),a=!0),o.traceContextParentHeader&&(r.setRequestHeader("traceparent",o.traceContextParentHeader),o.traceContextStateHeader&&r.setRequestHeader("tracestate",o.traceContextStateHeader),a=!0),a&&(this.dt=o)}}functionu(e,r){varn=this.metrics,i=e[0],o=this;if(n&&i){vara=Z(i);a&&(n.txSize=a)}this.startTime=(0,P.z)(),this.body=i,this.listener=function(e){try{"abort"!==e.type||o.loadCaptureCalled||(o.params.aborted=!0),("load"!==e.type||o.called===o.totalCbs&&(o.onloadCalled||"function"!=typeofr.onload)&&"function"==typeofo.end)&&o.end(r)}catch(e){try{t.emit("internal-error",[e])}catch(e){}}};for(vars=0;s1?e[1]=o:e.push(o)}}functions(e,t){varr=!1;returnt.newrelicHeader&&(e.set("newrelic",t.newrelicHeader),r=!0),t.traceContextParentHeader&&(e.set("traceparent",t.traceContextParentHeader),t.traceContextStateHeader&&e.set("tracestate",t.traceContextStateHeader),r=!0),r}}functionA(e,t){this.params={},this.metrics={},this.startTime=(0,P.z)(),this.dt=t,e.length>=1&&(this.target=e[0]),e.length>=2&&(this.opts=e[1]);varr,n=this.opts||{},i=this.target;"string"==typeofi?r=i:"object"==typeofi&&iinstanceofre?r=i.url:p._A?.URL&&"object"==typeofi&&iinstanceofURL&&(r=i.href),oe(this,r);varo=(""+(i&&iinstanceofre&&i.method||n.method||"GET")).toUpperCase();this.params.method=o,this.body=n.body,this.txSize=Z(n.body)||0}functionw(e,t){if(this.endTime=(0,P.z)(),this.params||(this.params={}),(0,Q.zh)(this.params))return;letn;this.params.status=t?t.status:0,"string"==typeofthis.rxSize&&this.rxSize.length>0&&(n=+this.rxSize);consti={txSize:this.txSize,rxSize:n,duration:(0,P.z)()-this.startTime};r("xhr",[this.params,i,this.startTime,this.endTime,"fetch"],this,a.D.ajax)}functionE(e){constt=this.params,n=this.metrics;if(!this.ended){this.ended=!0;for(lett=0;t2&&void0!==arguments[2])||arguments[2];super(e,r,t.t9,i),this.replayRunning=!1;try{n=JSON.parse(localStore.getItem("".concat(ge.Bq,"_").concat(ge.K4)))}catch(e){}(0,g.Rc)(e)&&this.ee.on("recordReplay",(()=>this.#o())),this.#a(n)?(this.#i=n?.sessionReplayMode,this.#s()):this.importgregator(),this.ee.on("err",(e=>{this.replayRunning&&(this.errorNoticed=!0,(0,N.p)(t.Ef.ERROR_DURING_REPLAY,[e],void0,this.featureName,this.ee))})),this.ee.on(t.Ef.REPLAY_RUNNING,(e=>{this.replayRunning=e}))}#a(e){returne&&(e.sessionReplayMode===ge.IK.FULL||e.sessionReplayMode===ge.IK.ERROR)||(0,g.rU)(this.entIdentifier)}#c=!1;async#s(e){if(!this.#c){this.#c=!0;try{const{Recorder:t}=awaitPromise.all([i.e(111),i.e(433)]).then(i.bind(i,4345));this.recorder??=newt({mode:this.#i,entIdentifier:this.entIdentifier,trigger:e,ee:this.ee}),this.recorder.startRecording(),this.abortHandler=this.recorder.stopRecording}catch(e){}this.importgregator({recorder:this.recorder,errorNoticed:this.errorNoticed})}}#o(){this.featgregate?this.featgregate.mode!==ge.IK.FULL&&this.featgregate.initializeRecording(ge.IK.FULL,!0):(this.#i=ge.IK.FULL,this.#s(t.pB.API),this.recorder&&this.recorder.parent.mode!==ge.IK.FULL&&(this.recorder.parent.mode=ge.IK.FULL,this.recorder.stopRecording(),this.recorder.startRecording(),this.abortHandler=this.recorder.stopRecording))}}varve=i(6216);classbeextendsb{staticfeatureName=ve.t9;constructor(e,t){letr=!(arguments.length>2&&void0!==arguments[2])||arguments[2];if(super(e,t,ve.t9,r),!p.il||!s.Yu.MO)return;constn=(0,W.QU)(this.ee),i=(0,W.em)(this.ee),o=()=>(0,N.p)("newURL",[(0,P.z)(),""+window.location],void0,this.featureName,this.ee);n.on("pushState-end",o),n.on("replaceState-end",o);try{this.removeOnAbort=newAbortController}catch(e){}(0,I.bP)("popstate",(e=>(0,N.p)("newURL",[e.timeStamp,""+window.location],void0,this.featureName,this.ee)),!0,this.removeOnAbort?.signal);leta=!1;constc=news.Yu.MO(((e,t)=>{a||(a=!0,requestAnimationFrame((()=>{(0,N.p)("newDom",[(0,P.z)()],void0,this.featureName,this.ee),a=!1})))})),u=(0,v.D)((e=>{(0,N.p)("newUIEvent",[e],void0,this.featureName,this.ee),c.observe(document.body,{attributes:!0,childList:!0,subtree:!0,characterData:!0})}),100,{leading:!0});i.on("fn-start",(e=>{let[t]=e;ve.sE.includes(t?.type)&&u(t)}));for(leteofve.sE)document.addEventListener(e,(()=>{}));this.abortHandler=function(){this.removeOnAbort?.abort(),c.disconnect(),this.abortHandler=void0},this.importgregator({domObserver:c})}}varye=i(7836);const{FEATURE_NAME:Ae,START:we,END:Ee,BODY:_e,CB_END:xe,JS_TIME:Re,FETCH:Se,FN_START:Te,CB_START:Ne,FN_END:Oe}=ye;varIe=i(4649);classDeextendsb{staticfeatureName=Ie.t;constructor(e,t){letr=!(arguments.length>2&&void0!==arguments[2])||arguments[2];super(e,t,Ie.t,r),this.importgregator()}}newclassextendso{constructor(t,r){super(r),p._A?(this.sharedgregator=new_({entIdentifier:this.entIdentifier}),this.features={},(0,S.h5)(this.entIdentifier,this),this.desiredFeatures=newSet(t.features||[]),this.desiredFeatures.add(A),this.runSoftNOverSpa=[...this.desiredFeatures].some((e=>e.featureName===a.D.softN)),(0,d.j)(this,t,t.loaderType||"ent"),this.run()):(0,e.Z)("Failedtoinitializetheent.Couldnotdeterminetheruntimeenvironment.")}getconfig(){return{info:this.info,init:this.init,loader_config:this.loader_config,runtime:this.runtime}}run(){try{constt=u(this.entIdentifier),r=[...this.desiredFeatures];r.sort(((e,t)=>a.p[e.featureName]-a.p[t.featureName])),r.forEach((r=>{if(!t[r.featureName]&&r.featureName!==a.D.peViewEvent)return;if(this.runSoftNOverSpa&&r.featureName===a.D.spa)return;if(!this.runSoftNOverSpa&&r.featureName===a.D.softN)return;constn=function(e){switch(e){casea.D.ajax:return[a.D.jserrors];casea.D.sessionTrace:return[a.D.ajax,a.D.peViewEvent];casea.D.sessionReplay:return[a.D.sessionTrace];casea.D.peViewTiming:return[a.D.peViewEvent];default:return[]}}(r.featureName);n.every((e=>einthis.features))||(0,e.Z)("".concat(r.featureName,"isenabledbutoneormoredependentfeatureshasnotbeeninitialized(").concat((0,T.P)(n),").Thismaycauseunintendedconsequencesormissingdata...")),this.features[r.featureName]=newr(this.entIdentifier,this.sharedgregator)}))}catch(t){(0,e.Z)("Failedtoinitializeallenabledinstrumentclasses(entaborted)-",t);for(consteinthis.features)this.features[e].abortHandler?.();constr=(0,S.fP)();deleter.initializedents[this.entIdentifier]?.api,deleter.initializedents[this.entIdentifier]?.features,deletethis.sharedgregator;returnr.ee.get(this.entIdentifier).abort(),!1}}}({features:[ie,A,C,classextendsb{staticfeatureName=le;constructor(e,t){super(e,t,le,!(arguments.length>2&&void0!==arguments[2])||arguments[2]);if(!(0,m.H)(this.entIdentifier))returnvoid(0,l.o5)(this.entIdentifier,this.featureName);constr=this.ee;letn;(0,W.QU)(r),this.eventsEE=(0,W.em)(r),this.eventsEE.on(he,(function(e,t){this.bstStart=(0,P.z)()})),this.eventsEE.on(fe,(function(e,t){(0,N.p)("bst",[e[0],t,this.bstStart,(0,P.z)()],void0,a.D.sessionTrace,r)})),r.on(pe+ue,(function(e){this.time=(0,P.z)(),this.startPath=location.pathname+location.hash})),r.on(pe+de,(function(e){(0,N.p)("bstHist",[location.pathname+location.hash,this.startPath,this.time],void0,a.D.sessionTrace,r)}));try{n=newPerformanceObserver((e=>{constt=e.getEntries();(0,N.p)(se,[t],void0,a.D.sessionTrace,r)})),n.observe({type:ce,buffered:!0})}catch(e){}this.importgregator({resourceObserver:n})}},me,k,De,B,be,classextendsb{staticfeatureName=Ae;constructor(e,t){varr;if(super(e,t,Ae,!(arguments.length>2&&void0!==arguments[2])||arguments[2]),r=this,!p.il)return;try{this.removeOnAbort=newAbortController}catch(e){}letn,i=0;consto=this.ee.get("tracer"),a=(0,W._L)(this.ee),s=(0,W.Lg)(this.ee),c=(0,W.BV)(this.ee),u=(0,W.Kf)(this.ee),d=this.ee.get("events"),l=(0,W.u5)(this.ee),f=(0,W.QU)(this.ee),h=(0,W.Gm)(this.ee);functiong(e,t){f.emit("newURL",[""+window.location,t])}functionm(){i++,n=window.location.hash,this[Te]=(0,P.z)()}functionv(){i--,window.location.hash!==n&&g(0,!0);vare=(0,P.z)();this[Re]=~~this[Re]+e-this[Te],this[Oe]=e}functionb(e,t){e.on(t,(function(){this[t]=(0,P.z)()}))}this.ee.on(Te,m),s.on(Ne,m),a.on(Ne,m),this.ee.on(Oe,v),s.on(xe,v),a.on(xe,v),this.ee.on("fn-err",(function(){for(vart=arguments.length,n=newArray(t),i=0;i1)}),(0,I.m$)(!0,this.removeOnAbort?.signal)),this.abortHandler=this.#n,this.importgregator()}#n(){this.removeOnAbort?.abort(),this.abortHandler=void0}}],loaderType:"spa"})})()})();(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='///gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-NL5LTF');@font-face{font-family:"montserrat-regular";src:url("httpi3.cdn-ime.com/__media__/fonts/montserrat-regular/montserrat-regular.eot");src:url("httpi3.cdn-ime.com/__media__/fonts/montserrat-regular/montserrat-regular.eot?#iefix")format("embedded-opentype"),url("httpi3.cdn-ime.com/__media__/fonts/montserrat-regular/montserrat-regular.woff")format("woff"),url("httpi3.cdn-ime.com/__media__/fonts/montserrat-regular/montserrat-regular.woff2")format("woff2"),url("httpi3.cdn-ime.com/__media__/fonts/montserrat-regular/montserrat-regular.ttf")format("truetype"),url("httpi3.cdn-ime.com/__media__/fonts/montserrat-regular/montserrat-regular.otf")format("opentype"),url("httpi3.cdn-ime.com/__media__/fonts/montserrat-regular/montserrat-regular.svg#montserrat-regular")format("svg");font-weight:normal;font-style:normal;font-display:swap;}@font-face{font-family:"montserrat-bold";src:url("httpi3.cdn-ime.com/__media__/fonts/montserrat-bold/montserrat-bold.eot");src:url("httpi3.cdn-ime.com/__media__/fonts/montserrat-bold/montserrat-bold.eot?#iefix")format("embedded-opentype"),url("httpi3.cdn-ime.com/__media__/fonts/montserrat-bold/montserrat-bold.woff")format("woff"),url("httpi3.cdn-ime.com/__media__/fonts/montserrat-bold/montserrat-bold.woff2")format("woff2"),url("httpi3.cdn-ime.com/__media__/fonts/montserrat-bold/montserrat-bold.ttf")format("truetype"),url("httpi3.cdn-ime.com/__media__/fonts/montserrat-bold/montserrat-bold.otf")format("opentype"),url("httpi3.cdn-ime.com/__media__/fonts/montserrat-bold/montserrat-bold.svg#montserrat-bold")format("svg");font-weight:normal;font-style:normal;font-display:swap;} *{margin:0;padding:0}a{text-decoration:none;outline:none}aimg{border:none}li{list-style:none}.clear{clear:both;overflow:hidden;line-height:0;font-size:0;height:0}.clearfix:after{visibility:hidden;display:block;font-size:0;content:"";clear:both;height:0}*html.clearfix{zoom:1}*:first-child+html.clearfix{zoom:1}a{text-decoration:none}input{outline:none}body{-webkit-text-size-adjust:100%;font-size:14px;font-family:montserrat-regular,Helvetica,sans-serif;height:100%;background:url(httpi3.cdn-ime.com/__media__/pics//bg1.png)no-repeatcentercenter#c;background-size:cover;}.main-container{width:560px;margin:0auto;padding-top:1px;padding-bottom:1px}/*#main{padding-bottom:30px}*/.popular-searches{padding:60px00px}.popular-searchesul.first{list-style:none}.popular-searchesul.last,.related-searchesul.last{border-bottom:0}.popular-searchesul.firstli{-webkit-text-size-adjust:100%;color:#ffffff;text-align:left;word-wrap:break-word;border-radius:15px;border:solid4px#;margin-bottom:10px;background:#c;}.popular-searchesul.firstlia{font-size:24px;color:#fff;line-height:30px;-webkit-text-size-adjust:100%;word-wrap:break-word;background:url(httpi3.cdn-ime.com/__media__/pics//arrrow.png)no-repeat510pxcenter;padding:49px70px49px25px;display:block;font-family:Verdana,arial,sans-serif;font-weight:700}.popular-searchesul.firstli:hover{background-color:#e09a00;border:solid4px#fff}.popular-searchesul.firstli:hovera{text-decoration:none}input:-webkit-autofill{-webkit-box-shadow:0001000px#3A3A3Ainset!important;}.website{margin:15px05px;text-align:center}.websitea{word-wrap:break-word;font-size:30px;color:#fff;font-family:montserrat-bold,Arial,sans-serif;font-weight:bold;display:inline-block}.footer{text-align:center;color:#ccc;width:100%;padding:40px00}.footera{color:#999;font-size:11px;text-decoration:none;word-wrap:break-word}.footera:hover{text-decoration:underline;color:#333}/*div.search-form{height:50px;margin:0auto;border-bottom:3pxsolid#fff}.srchTxt{background:transparent;border:0pxnone;float:left;font-size:16px;height:28px;line-height:28px;padding:5px;width:calc(100%-48px);-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0;border-radius:0;color:#ffffff}.srchBtn{background:url(httpi3.cdn-ime.com/__media__/pics//search.png)no-repeatleftcenter;border:none;color:#fff;cursor:pointer;float:right;font-size:14px;height:28px;outline:mediumnone;width:28px;-webkit-appearance:none;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0;border-radius:0;text-transform:uppercase}*/.custom-msg{text-align:center;background-color:#181c55;padding:5px;color:#fff}.custom-msga{color:#fff}div#optOutLink{padding-top:30px}.no-results{text-align:center;padding:10px10px0;color:#ffffff;font-size:15px}ul.privacy{padding:0020px;text-align:right;}ul.privacyli{font-size:12px;color:#;padding:5px5px}ul.privacylia{font-size:12px;color:#ffffff;text-transform:capitalize}ul.privacylia:hover{text-decoration:underline}.privacy{text-align:right;padding-bottom:10px;width:100%}.privacya{color:#;text-align:center;font-size:11px}.privacya:hover{text-decoration:underline}.footlinks-custom-link{background:none!important;}.footlinks-custom-linka{color:#4d5673!important;}@mediaonlyscreenand(max-width:767px){body{background:rgb(14,22,46);background:-moz-linear-gradient(180deg,rgba(14,22,46,1)0%,rgba(14,22,46,1)100%);background:-webkit-linear-gradient(180deg,rgba(14,22,46,1)0%,rgba(14,22,46,1)100%);background:linear-gradient(180deg,rgba(14,22,46,1)0%,rgba(14,22,46,1)100%);}.websitea{font-size:20px;margin:15px0;}.main-container{width:auto!important;}#main{padding-bottom:10px;background:#fff;}.popular-searches{padding:20px00;width:90%;margin:0auto}.popular-searchesul.first{width:auto}.popular-searchesul.firstli{border:0!important;background-color:#a;border-radius:10px;}.popular-searchesul.firstlia{padding:49px60px49px25px;background-size:13px}.privacy{margin-top:15px}ul.privacy{text-align:center}.popular-searchesul.firstlia{background-position:calc(100%-20px)center}/*div.search-form{height:28px}.srchTxt{height:18px;font-size:14px}.srchBtn{width:18px;height:18px;background-size:100%}*/}.content-container{background:none!important}.main-container{border:none!important;height:auto!important}.header{border:none!important;height:auto!important}.dynamic-content{padding:0!important}#trademark-footer{padding:15px0;text-align:center;font-size:12px;background-color:#232a33;margin-bottom:20px}/*.footerwrap{width:960px;margin:0pxauto;}*//*.foottxt{width:580px;margin:0auto;float:left;text-align:left;}موقع حكاية حب*/.trademark-foottxta{color:#ffffff;font-size:13px;line-height:28px;}.trademark-foottxta:hover{text-decoration:underline}@mediaonlyscreenand(max-width:768px){#trademark-footer{padding:5px0}}.related-searches-custom{display:block;color:#4d5673;font-size:12px;margin:0016px}Thedomain7obtv.netisforsale.Topurchase,callBuyDomains.comator.Clickhereformoredetails.7obtv.netRelatedSearches:WatchTVSeriesLatestTVSeriesComedyTVSeriesSubtitledTVSeriesPopularTVSeriestry{handleABPDetect();}catch(err){}(function(){varsrchForm=document.getElementById("searchform1");if(srchForm){var_e=document.createElement("input");_e.type='hidden';_e.name='_opnslfp';_e.id='_opnslfp';_e.value=1;srchForm.appendChild(_e);}})();.footlinks-custom-link-wrap{padding:20px10px;}.footlinks-custom-link{color:#2c2e2d;font-family:Arial,sans-serif;font-size:12px;width:220px;margin:20pxauto;padding:7px10px;background-color:#fff;border-radius:20px;text-align:center}.footlinks-custom-linka{color:#2c2e2d;font-family:Arial,sans-serif;text-decoration:none;font-size:12px}.footlinks-custom-linka:hover{text-decoration:underline}.footlinks-custom-linkspan{padding:04px;display:inline-block}PrivacyPolicy|DoNotSellorShareMyPersonalInformationfunctioncheckDNS(){__cmp('getCMPData',true,function(x){varpossibleKeys=['CCPA','USVCDPA','USCPA','USUCPA','USCAPDP'];//addpossibleregulationswheretoshowtheDNS-linkif('regulationKey'inx&&possibleKeys.indexOf(x.regulationKey)!=-1){document.getElementById('dnslink').style.display='block';/*showthelink*/}else{document.getElementById('dnslink').style.display='none';/*don’tshowthelink*/}});}setInterval(checkDNS,1000);function_cmpclbk(cvalue,e,o){vardays=180;varcname="_cmp_dmst";varsecure=(window.location.protocol!==":")?"":";secure";vard=newDate();d.setTime(d.getTime()+(days*24*60*60*1000));varexpire_date=d.toUTCString();varexpires="expires="+expire_date;document.cookie=cname+"="+cvalue+";"+expires+";path=/"+secure;}__cmp("addEventListener",["consentapproved",function(e,o){_cmpclbk("1",e,o);},false],null);__cmp("addEventListener",["consentrejected",function(e,o){_cmpclbk("-1",e,o);},false],null);__cmp("addEventListener",["consentcustom",function(e,o){_cmpclbk("-1",e,o);},false],null);

Sitio:موقع حكاية حبReporte

Si hay una infracción del sitio, haga clic en InformarReporte

Información recomendada

Sitio recomendado