آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستان

  • 2021-12-31Fecha de colección
  • 2022-02-15Actualizado
آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستان
  • Dirección web:www.amoozesh.af
  • Servidor IP:213.175.208.208
  • Descripción del lugar:وبسایت آموزش مرجع معتبر آموزش علوم بطور آنلاین

nombre de dominio:www.amoozesh.afValuación

acerca de500~20000

nombre de dominio:www.amoozesh.affluir

26

nombre de dominio:www.amoozesh.afBueno o malo

Rama de hojas verdes. Fama Kat

sitio web:آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانPesos

2

sitio web:آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانIP

213.175.208.208

sitio web:آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانcontenido

آموزش-مرجعمعتبرآموزشآنلایندرافغانستان.card-text{-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:4;overflow:hidden;}خانهدورههادستههابرنامهنویسیمهندسیشبکهمهندسیلسانمدیریتمالیمدیریتبازاریابیوبسایتطراحیتکنالوژیطبیسایردورههاکامپیوترنصابمعارفدربارهماچیزیجدیدبیاموزیدجستجودیدندورههامحبوبترینهادورهآموزشیEngliآموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانshWay24VolumeComplete-مجموعهکاملآموزشیزبانانگلیسینمایشدورهدورهآموزشیNativeEnglishSpeakingSkills-آموزشصحبتکردنانگلیسیمحلینمایشدورهدورهآموزشیQuickBooksPro2020-آموزشکاملنرمافزارحسابداریکویکبوکنمایشدورهدورهجامعآموزشیاکسلنمایشدورهدورهآموزشیشطرنجنمایشدورهدورهآموزشیمقدماتیپایتوننمایشدورهدورهآموزشیAdobeAfterEffectsنمایشدورهآموزشوردپرسنمایشدورهدورهآموزشیAdobePhotoshop2019ProنمایشدورهدورههایاخیردورهآموزشیWindows7آموزشکاملویندوز7سیستمعاملWindows7نامهفتمینسیستمعاملشرکتمایکروسافتاستکهبعدازسیستمعاملویندوزویستاارائهشد.معلوماتبیشتردورهآموزشیAudacityضبطوویرایشفایلهایصوتیAudacityبرنامهحرفهایبرایمیکسصدا،صداگذارییاپادکستمیباشدوبهآسانیمیتوانیدفایلهایصوتیخودراویرایشنمایید.معلوماتبیشتردورهآموزشیCTScanمفاهیماصلیسیتیاسکندرایندورهآموزشیماقصدداریمتاشمارابامفاهیموبخشهایمختلفسیتیاسکنآشناکنیمدرابتدابهمعرفیخودسیتیاسکنودرادامهبخشهایمهمدیگررابیانخواهیمکرد.معلوماتبیشتردورهآموزشینرمافزارCATIAطراحیسهبعدیودوبعدینرمافزارکتیانرمافزاریبسیارجامعوکاملبرایطراحیسهبعدیودوبعدیاست.وکاربردهایبسیارزیادیدرطراحیصنعتیومهندسیدارد.معلوماتبیشتردورهآموزشیآشپزیوپختغذاهایرایجبایادگیریهنرآشپزیمیتوانیمیکسفرهرنگینوپرازطعموعشقرانهتنهابرایخودبلکهبرایدیگرانوخانوادههمفراهمکنیمولحظاتخوشیرابرایهمهرقمبزنیم.معلوماتبیشتردورهآموزشینرمافزارFigmaطراحیپیشرفتهرابطکاربردیUI/UXنرمافزارفیگمادرانجامپروژههایگروهیازمحبوبیتخوبیبرخوردارمیباشدماتلاشکردیمتادرآموزشنرمافزارفیگمابهآموزشاصولیفیگمانیزبپردازیم.معلوماتبیشتردورهآموزشیFilmoraX11تدوینفیلموآهنگسازیدراینآموزش،ماباتماآموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانمیامکاناتایننرم‌افزارآشنامی‌شویمودرحداقلزمانمی‌توانیمکلیپ‌هایجذابخودرابافرمت‌هایدلخواهتولیدوذخیرهکردهوهمچنیندرشبکه‌هایاجتماعیبهاشتراکبگذاریم.معلوماتبیشتردورهآموزشیزبانفرانسهمکالماتوعباراتروزانهدراینآموزشنهتنهایاد‌دهیجملاتواصطلاحاتپرکاربردومهمفرانسوی،بلکهساختارجملاتنیزموردبررسیقرارمی‌گیرد.معلوماتبیشتر289استاد369دوره1889شاگردویدیوتدریسیهمکارانمادرآموزشدربارهماانسانموجودیمتفکروعالماست.اوتنهاموجودیاستکهقابلیتتعلیمآگاهانهراداردوباایمانبهاصلفراشناختدرپیافزایشآگاهیوشناختخویشتناست.دراینمسیرعدهایفرادهندههستندوبهعنوانمعلمواستادبهمبارزهباجهلمیپردازند.تماسباماشهیدصادق20،جادهبانکخونهرات،افغانستانsupport@amoozesh.afلینکهایپیشنهادیرهانتبنیادخیریهرهافیلمنرمافزارخانهدورههادربارهماتماسباما©2021تمامیحقوقاینوبسایتمحفوظاست..welcome-messe.modal-dialog{max-width:650px!important;}کاربرعزیز!سرعتپخشویدیوودانلودازاینسایتبرایمشتریانشرکترهانتبصورتویژهافزایشدادهشدهاست.درصورتداشتنپکیجحجمیازشرکترهانتتنها50%ازحجمدانلودشدهمحاسبهمیگردد.اینپیشکشفقآموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانطبرایمشتریانرهانتدرکابل،هرات،مزارشریف،بادغیسوجلالآباداستوبزودیمشتریانسایرولایاتنیزاضافهخواهندشد.Email:info@rahanet.afPhone:+93(0)0Website:$(document).ready(function(){$('#id-welcome-messe').modal('show');$('#id-welcome-messe-dismiss').on('click',function(){modal=$(this).closest('.modal');modal.on('hidden.bs.modal',function(){$(this).remove();}).modal('hide');});})$(function(){"usestrict"; jQuery(window).scroll(startCounter); functionstartCounter(){ varhT=jQuery('.countnm-bx').offset().top, hH=jQuery('.countnm-bx').outerHeight(), wH=jQuery(window).height(); if(jQuery(window).scrollTop()>hT+hH-wH){ jQuery(window).off("scroll",startCounter); jQuery('.countnm').each(function(){ var$this=jQuery(this); jQuery({Counter:0}).animate({Counter:$this.text()},{ duration:2000, easing:'swing', step:function(){ $this.text(Math.ceil(this.Counter)+''); } }); }); } }document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){startCounter();},false);}());

Sitio:آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانReporte

Si hay una infracción del sitio, haga clic en InformarReporte

Información recomendada

Sitio recomendado